Om skolan

Glömstaskolan – en plats att lära och växa på!

Vår vision är att varje elev på Glömstaskolan ska utvecklas och nå sin fulla potential. Vi ska arbeta utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling, där mående, sociala sammanhang och kunskapsinlärning hänger ihop, och är beroende av varandra. 

Våra tre ledord, Kunskap, Trygghet och Hälsa, visar oss vägen i det systematiska kvalitetsarbetet med att göra Glömstaskolan till en plats att lära, och växa på för alla våra elever. 

KunskapAlla elever på Glömstaskolan ska utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt i förhållande till läroplanens mål.

För att nå dit ska vi utifrån beprövad erfarenhet och forskning prova olika vägar för att ge eleverna undervisning som håller hög kvalitet, är varierad och anpassad utifrån deras erfarenheter, intressen och förutsättningar. Målen och kriterierna ska vara tydliga, och vi ska ha höga förväntningar på våra elever. Formativ bedömning ska vara ett självklart inslag i det dagliga arbetet, eleverna ska veta hur de ligger till kunskapsmässigt, och hur de ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven.

TrygghetAlla elever ska känna sig trygga på Glömstaskolan.

För att nå dit så ska vi erbjuda eleverna en stödjande, utmanande och stimulerande miljö som präglas av trygghet och respekt. Varje elev på Glömstaskolan ska ha minst en förtroendefull relation till en vuxen på skolan. Vi ska ha gemensamma och implementerade ordningsregler för att uppnå ordning och reda, samt studiero.

HälsaAlla elever ska må bra på Glömstaskolan.

För att nå dit så ska vi ha en prioriterad elevhälsa, en elevhälsa som genomsyrar hela skolans verksamhet, som arbetar både främjande och förebyggande och som tar ett helhetsgrepp kring varje elevs mående och utveckling. Verksamheten ska ha en beredskap för att kunna möta eleverna utifrån deras behov så att eleverna på så sätt ska ha de förutsättningar de behöver för att utvecklas såväl kunskapsmässigt och socialt.

Glömstaskolan logga

Uppdaterad 9 december 2021

Var informationen till din hjälp?