Socialnämnden (SN)

Information

Möten och handlingar

Socialnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för beslut i ärenden som omfattas av sekretess. 

Vad vi gör

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen ska fullgöra inom socialtjänsten.

Socialnämnden har delegerat beslut i individärenden till ett arbetsutskott och tre socialutskott.

  • Arbetsutskottet bereder samtliga allmänna ärenden samt beslutar i ärenden rörande funktionshindrade enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det beslutar även om bostadsförturer av sociala eller medicinska skäl samt tillstånd enligt alkohol- och tobakslagen.
  • Socialutskott 1 beslutar i barn- och ungdomsärenden för Vårby och Flemingsberg.
  • Socialutskott 2 beslutar i barn- och ungdomsärenden för Segeltorp, Stuvsta, Snättringe, Sjödalen, Fullersta, Skogås och Trångsund.
  • Socialutskott 3 beslutar i frågor om försörjningsstöd, introduktionsersättning, missbruk och socialpsykiatri.

Förtroendevalda

Socialnämnden har 16 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i socialnämnden

Stödjande förvaltning

Social- och äldreomsorgsförvaltningen

Dokument