Förorenade områden

Förorenat område är mark, vatten, grundvatten, byggnad eller anläggning som är så påverkade av en lokal föroreningskälla att halterna av ämnen överskrider det normala i området.

Reglerna om upplysnings- och anmälningsplikt gäller för förorenade områden som kan skada eller orsaka olägenhet för hälsa eller miljön.

Exempel på föroreningskällor är

 • deponier
 • tidigare industrier
 • fyllnadsmassor
 • olyckshändelser.

Upplysningsskyldighet och vid akuta händelser

Om du äger eller använder en fastighet och upptäcker en förorening på fastigheten ska du genast underrätta miljötillsynsavdelningen. Det gäller oavsett om området tidigare ansetts vara förorenat.

Lämna upplysning om förorenad mark till miljötillsynsavdelningen

Om föroreningssituationen är akut och det finns en risk att föroreningen sprids, exempelvis vid brand eller tankbilsolycka, måste du kontakta räddningstjänsten omgående.

Anmälningsplikt

Om du planerar att göra markarbeten i ett förorenat område eller utföra avhjälpandeåtgärd, ska det anmälas till miljötillsynsavdelningen senast sex veckor innan arbetet påbörjas. Syftet är att se till att föroreningen tas om hand på ett korrekt och säkert sätt.

Anmäl avhjälpandeåtgärd till kommunen

Det här händer med din anmälan

När miljötillsynsavdelningen fått in en anmälan granskar vi först om den är komplett, att den innehåller nödvändig information. Om det saknas underlag, information eller om något är otydligt tar vi kontakt med dig och begär in kompletteringar. När anmälan bedöms komplett får du en bekräftelse.  I vissa fall kan anmälan skickas på remiss till andra myndigheter eller berörda.

När miljötillsynsavdelningen granskat handlingarna och fått in eventuella remissvar, fattas ett beslut som kan överklagas till länsstyrelsen. I beslutet kan vi kräva exempelvis olika skyddsåtgärder, högsta halter av olika ämnen, kontroller samt vad som ska redovisas efter avslutad åtgärd.

Formulera åtgärdsmål för efterbehandling

Det är viktigt att du inför en efterbehandling formulerar de mål som du vill uppnå med åtgärden. Åtgärdsmålen avgör vad efterbehandlingen ska åstadkomma och de beslutas av miljötillsynsavdelningen.

Åtgärdsmålen sätts utifrån vad fastigheten ska användas till och vilka risker som finns i omgivningen. Det kan till exempel vara en viss mängd förorening som ska avlägsnas eller att man ska sanera till en viss halt. Åtgärdsmålet kan också vara att en viss markanvändning ska vara möjlig, som odling, lekplatser eller boende.

Efter avslutad efterbehandling

När efterbehandlingen är avslutad ska du lämna en slutrapport till miljötillsynsavdelningen. I slutrapporten redovisas resultatet av efterbehandlingen. Du redovisar också annat som analyssvar, kvitton och transportdokument.

Miljötillsynsavdelningen avslutar ärendet med en bedömning av hur efterbehandlingen har skett. När restriktioner för framtida användning av mark krävs, kan ett beslut som skrivs in i fastighetsboken tas.

Avgift 

Miljötillsynsavdelningen tar ut avgift för handläggning av tillsynsärenden, för ärenden gällande förorenad mark debiteras timavgift. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige.

Miljötaxa

Hantering av förorenade massor

Det krävs särskilt tillstånd för transport, mottagning och behandling av förorenade massor. Du som lämnar ifrån dig avfall har ett ansvar att kontrollera att mottagaren har tillstånd för hanteringen.

Schaktmassor klassificeras som avfall och kan, om föroreningen utgör liten risk, återanvändas i så kallat anläggningsändamål. Ofta krävs anmälan eller tillstånd om du vill använda massorna på en annan fastighet.

Mer information om hantering av massor hittar du på sidan Bygg, riv och exploatering.

Masshantering (naturvardsverket.se)

Det här ska anmälan innehålla

I många fall bör en konsult anlitas med dokumenterad kunskap inom ämnesområdet. Anmälan ska innefatta en del information, bland annat

 • administrativa uppgifter
 • kännedom om området
 • typ av efterbehandling
 • situationsplan över området
 • skyddsåtgärder
 • tidsplan
 • risker med föroreningen
 • förslag till åtgärdsmål.

I e-tjänsten finns mer detaljerad information om vad anmälan ska innehålla.

Tillsyn av förorenade områden

Miljötillsynsavdelningen är tillsammans med länsstyrelsen tillsynsmyndighet över förorenade områden.

För vissa områden kan miljötillsynsavdelningen söka den som är ansvarig och ställa krav på undersökningar och åtgärder. Det gäller om det är känt att föroreningsrisker finns och risken för förorening bedöms som stor.

För andra områden påtalar miljötillsynsavdelningen risken i samband med exploatering, ändrad användning av mark eller i samband med att en verksamhet påbörjas eller avslutas.

Ansvar för förorening

I första hand är det den som har förorenat som ska betala för utredningar, undersökningar och eventuellt åtgärder.  I andra hand kan ett bolag, exploatör eller privatperson bli ansvarig under vissa omständigheter.

Ansvar för förorenade områden (lansstyrelsen.se)

Uppdaterad 9 september 2022

Var informationen till din hjälp?