Huddinges översiktsplan

Hos oss kan du kombinera naturens lugn och storstadsliv. Vår översiktsplan beskriver kommunens utveckling fram till 2030 – till exempel var vi vill bygga bostäder, arbetsplatser och vilka områden som bevaras som grönområden. Målet är en hållbar utveckling med goda livsmiljöer att bo, besöka och verka i samtidigt som större grönområden värnas och klimatutsläppen minskar.

Översiktsplanen har fyra inriktningar:

  1. Fler arbetsplatser inom tillväxtbranscher samt levande stadsmiljöer.
  2. Ett grönt och hållbart Huddinge med en ansvarsfull samhällsutveckling.
  3. Huddinge växer och sammanhållningen ökar genom att kommunens olika delar binds samman och levandegörs.
  4. De regionala infrastrukturprojekten genomförs och inom kommunen prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Huddinges översiktsplan 2030

Markanvändningskarta

Ta del av planeringsunderlag till översiktsplanen

Aktualitetsprövning av översiktplanen

För att säkerställa att översiktplanen fortfarande är aktuell har vi följt upp hur det går med de målsättningar och riktlinjer som finns i översiktsplanen, samt om något nytt hänt i omvärlden som påverkas dess aktualitet. I juni 2018 godkände kommunfullmäktige den underlagsrapport som tagits fram under prövningen och som nu utgör ett komplement till översiktsplanen.

Översiktsplanen är fortfarande aktuell men kommunen växer snabbare än väntat. Utmaningarna ligger i att kunna hantera effekterna av ett ökat antal bostäder. Utbyggnad av den offentliga servicen ska hålla samma takt, teknisk försörjning som vatten och avlopp ska vara tillräcklig, kollektivtrafiken och vägsystemet ska klara av ett ökat resande och näringslivet behöver ges utrymme att växa för att möta kommunens utveckling och bidra till levande stadsmiljöer.

Underlagsrapport för aktualitetsprövning av Huddinges översiktsplan 

Tre stora utvecklingsområden

Huddinge har flera förtätnings- och utbyggnadsområden där vi planerar och utvecklar nya bostäder och arbetsplatser extra mycket. Tre av dem är Flemingsberg och Kungens kurva samt centrala Huddinge med Huddinge centrum och Storängen. Flemingsberg och Kungens kurva tillsammans med Skärholmen är regionala stadskärnor i Stockholmsregionen. Deras utveckling hjälper till att skapa stadskvaliteter, stadsliv och mötesplatser utanför centrala Stockholm.

Två stora infrastrukturprojekt som är avgörande för Huddinges utveckling är Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn.

Läs mer om Spårväg syd

Läs mer om Tvärförbindelse Södertörn

Flemingsberg

Flemingsberg ska bli södra Stockholms stadskärna med människan i centrum – en plats där du kan bo, studera och arbeta på kunskapsintensiva arbetsplatser. Vi tänker oss en grönskande, urban miljö med brett utbud av aktiviteter och service. Det ska vara enkelt att åka kollektivt till och från Flemingsberg för att underlätta regionens utveckling regional och lokalt.

Läs mer om utvecklingen i Flemingsberg

Kungens kurva

Kungens kurva är tillsammans med Skärholmen en av Stockholms regionala stadskärnor med närmare 30 miljoner besökare per år. Visionen är att området ska växa sig ännu starkare som Skandinaviens största område inom familjeshopping. Visionen är också att området ska utvecklas med nya stadskvalitéer där det är viktigt med en attraktiv mix av handel, arbete, bostäder, kultur och rekreation.

Läs mer om utvecklingen i Kungens kurva

Centrala Huddinge

Tillsammans med Huddinge centrum är Storängen ett av kommunens viktiga utvecklingsområden. Här finns potential för flera tusen nya bostäder, mer handel och kontor. Huddinge centrum har idag många caféer, restauranger och butiker – en god grund för ytterligare förtätning med trivsam stadsmiljö, bostäder, shopping och goda kommunikationer.

Läs mer om utvecklingen i centrala Huddinge