Svartvik (Högmora 3) – omvandling av fritidshusområde

Vi tar fram en detaljplan för området Svartvik vid sjön Magelungen. Den nya detaljplanen gör det möjligt att utveckla Svartvik och skapar förutsättningar för permanentboende. Vi planerar även för utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsledningsnät samt ny- och ombyggnad av gatunätet.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Den 5 oktober 2022 tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag för området Svartvik i kommundelen Högmora.

Vad gör vi?

Huddinge kommun utvecklar Svartvik för att skapa förutsättningar för permanentboende. Här planerar vi för utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsledningsnät samt ny- och ombyggnad av gatunätet. Den nya detaljplanen gör det också möjligt för större byggrätter, förtätning i området och en grundskola om behovet finns.

Det preliminära planområdet är drygt 40 hektar och ligger cirka 3,5 km från pendeltågsstationen Stuvsta och cirka 2 km från pendeltågsstationen Farsta strand. Från 1930-talet till och med 1950-talet styckades fastigheterna i området av i etapper för fritidshusbebyggelse. I dag är det blandat permanent- och fritidhusbostäder. Ungefär en tredjedel av området är natur.

Varför gör vi det?

I Översiktsplan 2030 pekas området ut som övrig tätort, ett så kallat sekundärt förtätnings- och utbyggnadsområde, som inte ligger i nära anslutning till spårtrafik eller ett lokalt centrum.

Projektet genomför översiktsplanens intentioner och bidrar till kommunens övergripande mål Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande från Mål- och budget 2022, så att fler får möjlighet att äga sin bostad. Vi planlägger för småhusbebyggelse och förbättrar infrastrukturen inom området genom utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsledningsnät samt ny- och ombyggnad av gatunät.

Den nya detaljplanen ska också bidra till att förbättra möjligheterna för ett hållbart resande, förbättra Magelungens ekologiska status och värna om den befintliga naturen.

Det är också viktigt att det finns attraktiva mötesplatser och parker i området. Hänsyn ska tas till områdets befintliga karaktär. Inom planområdet finns även natur som är utpekad som bevarandeområde i översiktsplanen.

Översiktsplan 2030

Avgifter

Fastighetsägare kommer att debiteras gatukostnad för utbyggnad av allmän plats som är avsedd att tillgodose områdets behov av allmänna platser där kommunen är huvudman. Planerad gatukostnadsutredning för området kommer att reglera frågan i mer detalj.

Om gatukostnader

Tidsplan

Planuppdrag

5 oktober 2022

Samråd

Kvartal 2, 2024

Granskning

Kvartal 2, 2025

Antagande

Kvartal 4, 2026

Laga kraft

Kvartal 2, 2027

Byggnation allmän plats

2027–2029

Handlingar

Uppdaterad 19 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?