Gymnasievägen – ny simhall

Vi tar fram en ny detaljplan för del av fastigheten Gymnasiet 4 inom kommundelen Sjödalen. Där planerar vi för en ny simhall och även lokaler för andra idrotter.

Vad händer nu?

  • Kommunstyrelsen tog beslut den 30 november 2022 om planuppdrag för del av fastigheten Gymnasiet 4 i kommundelen Sjödalen.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för del av fastigheten Gymnasiet 4. Med den nya detaljplanen prövar vi möjligheten att bygga en ny simhall i kommunen. Det ska också utredas om lokaler för andra idrotter kan rymmas inom den nya detaljplanen.  

Varför gör vi det?

När Huddingehallen togs i drift 1971 var konstruktionen och de tekniska systemen anpassade för den tidens krav och antal besök. Under åren har kraven förändrats och belastningen på byggnaden har ökat.
Livslängden på bassängkonstruktionerna i Huddingehallen är passerad. Enligt den senaste tekniska undersökningen kan simhallen drivas i nuvarande skick fram till 2026.

Bakgrund till beslutet

Fyra platser studerades för var en ny simhall kan byggas, två i centrala Huddinge och två i Flemingsberg. Av de fyra platserna kom utredningen fram till att gymnasieområdet i centrala Huddinge vara det bästa läget. Då byggs den nya simhallen inom ett område som redan idag är en etablerad plats för idrott och simhall. Området har dessutom god tillgång till kollektivtrafik med bussar från olika delar av kommunen. Området är till stora delar obebyggt och en ny simhall kan troligen samplaneras med den stadsutveckling som föreslagits i utvecklingsplanen för centrala Huddinge.

Kommunfullmäktige tog ett inriktningsbeslut den 25 april 2022 om att en ny simhall ska byggas i nära anslutning till kommunens befintliga huvudsimhall på fastigheten Gymnasiet 5.

Inriktningsbeslutet ligger till grund för att upprätta en ny detaljplan. Det pågår ett arbete i kommunen att utreda vilka behov av idrottslokaler som finns och beslut förväntas fattas i februari 2023. I det fall kommunen beslutar att förlägga andra lokaler för idrottsändamål i anslutning till simhallen, ska även dessa inrymmas i detaljplanen.

I översiktsplan 2030 och utvecklingsplanen för centrala Huddinge är planområdet markerat som omvandlingsområde där en stor utveckling ska ske på sikt.

Tidsplan

Planuppdrag 30 november 2022
Samråd Kvartal 2, 2023
Granskning Kvartal 1, 2024
Antagande Kvartal 3, 2024

Handlingar

Uppdaterad 12 december 2022

Var informationen till din hjälp?