Elevhälsa

Allt elevhälsoarbete utgår från det dagliga arbetet i klassrummet och på fritidshemmet. Varje arbetslag har kontinuerliga elevhälsomöten där representanter från elevhälsoteamet är med. Elevhälsomöten har ett främjande och förebyggande syfte där fokus läggs på ledning och stimulans. När det finns behov av mer specifikt stöd för en enskild elev kopplas elevhälsoteamet in.  

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, speciallärare, specialpedagog samt skolpsykolog.

Elevhälsans verksamhet i skolan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Skolsköterskan och skolläkarens medicinska insats lyder under hälso - och sjukvårdslagen, Både skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt. Deras uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Eleverna i skolan erbjuds återkommande hälsobesök och vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogramet.

Kontakt med skolläkare sker via skolsköterskan.

Samtalsstöd av kurator

Skolan har en kurator som finns på skolan tisdag, torsdag samt varannan fredag. Kuratorn träffar enskilda elever i samtal. Ibland räcker det med ett eller två samtal för att stötta eleven, ibland är kontakten mer regelbunden under längre tid. Kuratorn har precis som skolsköterska och skolläkare tystnadsplikt.

Uppdaterad 21 september 2023

Var informationen till din hjälp?