Granby – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn – en ny väg från Kungens kurva, via Flemingsberg, till riksväg 73 i Haninge. För att vägen ska kunna byggas måste en del av den gällande detaljplanen för fastigheten Lissma 4:84 i Granby upphävas.

Illustration över motorvägen och en ny trafikplats i Lissma.
Tvärförbindelse Södertörn vid trafikplats Lissma. Illustration Trafikverket

Vad händer nu?

  • Kommunfullmäktige upphävde del av detaljplanen för fastigheten Lissma 4:84 den 16 maj 2022 och det anslogs den 24 maj. Sista dagen att överklaga var 15 juni. Detaljplanen fick laga kraft den 16 juni 2022.
  • Den 14 oktober–11 november 2020 var upphävandet av del av detaljplanen för fastigheten Lissma 4:84 på granskning. De synpunkter som kom in under granskningen kommer att sammanställas och få skriftliga svar från kommunen i ett granskningsutlåtande som skickas till dem som yttrat sig men inte fått sina synpunkter tillgodosedda.
  • Den 26 november 2019–3 januari 2020 var upphävandet av del av detaljplanen för fastigheten Lissma 4:84 i Granby på samråd. Då hade du möjlighet att tycka till om förslaget. 
  • Den 31 maj 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja planarbetet och ta fram ett förslag om att upphäva detaljplanen Granby.

Vad gör vi?

För att Trafikverket ska kunna bygga Tvärförbindelse Södertörn tar de fram en vägplan som beskriver vägens omfattning, utformning och konsekvenser.

Del av den gällande detaljplanen i Granby stämmer inte överens med Trafikverkets vägplan. En del av Lissma Parks fastighet behöver användas. Det innebär att delar av den grusplan som i dag används till parkering och loppis försvinner. Delar av minigolfbanan som finns där i dag försvinner också. Genom att kommunen upphäver detaljplanen kan Trafikverket bygga vägen.

Varför gör vi det?

Tvärförbindelse Södertörn är ett projekt startat av Trafikverket för att förbättra möjligheterna att resa inom Södertörn.

Huddinges fysiska planering har under många år byggt på att vägen ska bli verklighet. I dag är både Glömstavägen och väg 259 olycksdrabbade vägar. Den nya vägen och det regionala cykelstråket som ingår i projektet kommer att ge bättre framkomlighet och säkerhet för såväl bilister, cyklister, gångtrafikanter och den stora mängd godstrafik som dagligen trafikerar Södertörn.

Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med E4 Förbifart Stockholm att binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv.

Tvärförbindelse Södertörn (huddinge.se)

Tidsplan

Samråd 26 november 2019–3 januari 2020
Granskning 14 oktober–11 november 2020
Antagande (upphävande) 16 maj 2022
Laga kraft 16 juni 2022

Enligt Trafikverket kan vägen börja byggas tidigast 2024 och byggtiden är cirka tio år.

Tvärförbindelse Södertörn (trafikverket.se)

Uppdaterad 25 januari 2024

Var informationen till din hjälp?