Förhandsbesked

Om det är oklart om en fastighet kan bebyggas kan den frågan prövas genom ett förhandsbesked innan bygglov söks. Detta är vanligast för fastigheter där det inte finns någon detaljplan.

Sök bygglov eller gör en anmälan

För att pröva om en fastighet kan bebyggas kan det vara en fördel att söka förhandsbesked istället för bygglov. Vid ett förhandsbesked prövas om den tilltänkta åtgärden kan komma att tillåtas på platsen genom att platsens lämplighet bedöms.

Om ett positivt förhandsbesked getts innebär det att det finns ett bindande beslut finns att åtgärden får utföras på platsen inom två år vilket är en fördel innan kostnadskrävande projektering och framtagande av ritningar påbörjas. 

I ett förhandsbesked prövas dock inte alla frågor som är viktiga innan platsen kan bebyggas. Efter ett positivt förhandsbesked och innan byggnation påbörjas måste därför bygglov sökas och beviljas. Då prövas till exempel byggnadens egenskaper och utformning.  

Förhandsbesked söks främst när det inte finns detaljplan för en fastighet. Det går att söka förhandsbesked för fastigheter där det finns detaljplan men där är det oftast bättre att söka bygglov direkt.

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Ansökan om bygglov

Situationsplan på tomtkartan

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

Kostnad

Kostnad: 16 700-35 500 kronor.

Bygglovstaxa

Läs mer om förhandsbesked på Boverkets webbplats

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00. Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 8.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 3 januari 2023

Var informationen till din hjälp?