Vårby – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn – en ny väg från Kungens kurva, via Flemingsberg, till riksväg 73 i Haninge. För att vägen ska kunna byggas måste delar av gällande detaljplaner i Vårby upphävas.

Hämtar kartdata...

Området för upphävandet är den skuggade (skrafferade) mörkare blå ytan.

Vad händer nu?

  • Nästa steg är att kommunfullmäktige antar upphävandet av detaljplaner i Vårby.
  • Den 25 mars–30 april 2021 var upphävandet av detaljplaner i Vårby på granskning. De synpunkter som kom in under granskningen kommer att sammanställas och få skriftliga svar från kommunen i ett granskningsutlåtande som skickas till dem som yttrat sig men inte fått sina synpunkter tillgodosedda.
  • Den 30 april–18 juni 2020 var upphävandet av detaljplaner i Vårby på samråd. Då hade du möjlighet att tycka till om förslaget.
  • Den 31 maj 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja planarbetet och ta fram ett förslag om att upphäva detaljplanen i Vårby.

Vad gör vi?

För att Trafikverket ska kunna bygga Tvärförbindelse Södertörn tar de fram en vägplan som beskriver vägens omfattning, utformning och konsekvenser.

Delar av gällande detaljplaner i Vårby stämmer inte överens med Trafikverkets vägplan. Gällande detaljplaner reglerar till stora delar vägområden och grönytor i form av växtlighet och gräsytor. Men gällande detaljplaner reglerar även markparkering, verksamhetsbebyggelse, parkmiljö och skog med mera. Genom att kommunen upphäver delar av gällande detaljplaner kan Trafikverket bygga vägen.

Varför gör vi det?

Tvärförbindelse Södertörn är ett projekt startat av Trafikverket för att förbättra möjligheterna att resa inom Södertörn.

Huddinges fysiska planering har under många år byggt på att vägen ska bli verklighet. I dag är både Glömstavägen och Lännavägen olycksdrabbade vägar. Den nya vägen och det regionala cykelstråket som ingår i projektet kommer att ge bättre framkomlighet och säkerhet för såväl bilister, cyklister, gångtrafikanter och den stora mängd godstrafik som dagligen trafikerar Södertörn.

Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med E4 Förbifart Stockholm att binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv.

Om Tvärförbindelse Södertörn på huddinge.se

Tidsplan

Samråd
30 april 2020–18 juni 2020
Granskning 25 mars 2021–30 april 2021
Antagande Kvartal 2, 2022
Laga kraft Kvartal 2, 2022

Tidsplanen för detaljplanen kan förändras.

Enligt Trafikverket kan vägen börja byggas tidigast 2023 och byggtiden är cirka tio år.

Om Tvärförbindelse Södertörn på Trafikverkets webbplats

Uppdaterad 21 januari 2022

Var informationen till din hjälp?