Elevhälsa - Trygghet och studiero

På Glömstaskolan har vi en prioriterad elevhälsa, där vi arbetar parallellt i två olika team, elevhälsoteamet och trygghetsteamet.

Vår vision är att varje elev på Glömstaskolan ska utvecklas och nå sin fulla potential. Vi ska arbeta utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling, där mående, sociala sammanhang och kunskapsinlärning hänger ihop, och är beroende av varandra.

Våra tre ledord, Kunskap, Trygghet och Hälsa, visar oss vägen i det systematiska kvalitetsarbetet med att göra Glömstaskolan till en plats att lära, och växa på för alla våra elever.

Skolsköterska

Vi är två skolsköterskor som arbetar på Glömstaskolan och vi finns på plan 3, apotekaren i skolans huvudbyggnad. Vi har båda ansvar för alla årskurser, så du kan vända dig till vem som helst av oss.
Våra arbetstider är: Mån-tors ca 07.45-16.15
Varannan fredag ledig/ 8-12

Sophie Hagman

Sophie Hagman

Skolsköterska

Välkommen att kontakta Sophie för frågor!

Sms: 070-198 26 74

Jag jobbar 07.45-16.15. mån-tors och varannan fredag 07.45-15.30 och varannan 8-12

Organisation: Glömstaskolan

Telefon: 08-535 331 09

E-post: sophie.hagman@huddinge.se

Ladan Jakobsson

Skolsköterska

Välkommen att kontakta Ladan för frågor!

Sms:070-1988099

Jag jobbar mån-fre 07.45-16.15.

Organisation: Glömstaskolan

Telefon: 08 535 331 19

E-post: ladan.jakobsson@huddinge.se

  • Skolhälsovården kallas numera EMI, elevhälsans medicinska insatser, och ingår i den samlade elevhälsan, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i skolan. Vid skolstart tar EMI över ansvaret med att följa barnens hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC).
  • Skolsköterskans uppdrag, enligt skollagen och socialstyrelsens riktlinjer, är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. Som förälder är du en viktig samarbetspartner.
  • Som all annan personal inom hälso- och sjukvård har skolsköterskan tystnadsplikt.
  • Tid till skolläkaren bokas genom oss.
  • Skolsköterskan träffar alla elever regelbundet för hälsoundersökning, hälsosamtal och vaccinationer.
  • Skolsköterskan erbjuder även hälsorådgivning, enkla sjukvårdsinsatser, telefonrådgivning samt vägledning till övrig sjukvård. Skolsköterskan erbjuder dock inte motsvarande vård som Vårdcentralen gör.
  • Hälsobesök erbjuds i förskoleklass, åk 2, 4, 6 och 8.
  • Vaccinationer erbjuds enligt det svenska vaccinationsprogrammet i åk 2, 5 och 8, samt komplettering vid behov.

Mer om medicinsk elevhälsa i skolan, EMI

Mer om vaccinationer (folkhalsomyndigheten.se)

Kurator

Som skolans kurator jobbar med uppdrag att främja elevers lärande och utveckling genom att inom elevhälsan stå för det sociala och psykosociala perspektivet.  Mitt uppdrag som kurator är att arbeta förebyggande och främjande. En kurator arbetar både på övergripande nivå, i årskurser och med enskilda elever. En skolkurator arbetar inte behandlande men samverkar mycket med andra myndigheter och aktörer i kommunen för elevernas bästa. Huvuduppdraget är att arbeta med de äldre barnen på skolan. För övriga årskurser har jag generellt ett mer övergripande uppdrag.

Som elev eller vårdnadshavare, i alla årskurser, kan du alltid höra av dig till mig för rådgivning. I de fall som behoven faller under skolkuratorns uppdrag så bokar vi tid och bestämmer tillsammans hur vi ska gå vidare. I andra fall kan jag hänvisa er vidare till andra instanser. 

Som elev kan det till exempel handla om att man behöver prata med någon om något som känns jobbigt. Det kan handla om exempelvis studiesvårigheter, relationsproblem, förändringar i livet eller annat som känns oroligt. Som elev bestämmer du själv vad du vill prata om. Jag har tystnadsplikt.

Som vårdnadshavare kan man alltid höra av sig till mig om man är orolig för sitt barns mående eller behöver råd och tips om vart man kan hitta adekvat stöd.

Skolpsykolog

Elevhälsoarbetet stödjer elevers lärande, utveckling och hälsa och verkar i första hand hälsofrämjande och förebyggande men kan vid behov även inriktas på åtgärdande insatser. Skolpsykologen deltar i detta arbete på organisations-, grupp- och individnivå. I skolpsykologens uppdrag kan ingå att:

Tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Ge handledning och konsultation till skolpersonal.

Medverka vid olika typer av samtal/ konsultationer med föräldrar, elever och skolpersonal.

Medverka vid samverkansmöten med andra instanser som tex BUP och Socialtjänst.

Genomföra psykologutredningar i syfte att kartlägga och förstå hinder för inlärning samt för säkerställande av skolform.

Bidra med psykologisk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling tex genom utbildningsinsatser.

Bistå med stöd i krissituationer.

Speciallärare

 

 

 

 

Trygghetsteam

I trygghetsteamet arbetar vi övergripande med elevernas trygghet under hela skoldagen.
Vi utreder incidenter som uppstår och arbetar med förebyggande insatser för att få till en miljö som främjar elevernas inhämtning av kunskaper.
Vi finns tillgängliga i skolans lokaler under dagtid för besök, vidare går det bra att ringa oss på 070-1989396

Trygghetsteamet träffas varje torsdag för att planera och utvärdera de insatser som vi arbetar med för tillfället samt för att planera utifrån de behov vi ser framåt.

Vår första insats är att öka vuxennärvaron i ljushallen på mornarna för att skapa en välkomnande och trygg atmosfär när barnen kommer till skolan. Därför kommer det framöver alltid att finnas minst en representant från trygghetsteamet som tar emot både elever och föräldrar i entrén.

Vidare kommer vi att initiera #vihälsarpåvarandra som syftar till att alla ska bli sedda varje dag, både barn och vuxna. Ett initiativ som tar avstamp i de ordningsregler som eleverna har varit med och tagit fram där en av reglerna under ledordet trygghet är just att vi ska hälsa på varandra. En förtroendefull relation börjar med ett hej så därför kommer vi vuxna på Glömstaskolan att föregå med gott exempel och hälsa på de vi möter i skolan.

Trygghet  är en viktig del av elevernas skolgång för att i en trygg grupp kan det skapas studiero och studiero ger goda resultat.

Glömstaskolan - en plats att lära och växa på!

Studie/yrkesvägledare

 

Nolltolerans mot kränkande behandling

I Huddinge kommuns skolor är det nolltolerans mot kränkade behandling. Alla elever ska ha en trygg skolvardag. Vår skola anmäler, utreder, åtgärdar och följer upp all kränkande behandling. 

Skolan har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar främjande och förebyggande med frågorna.

I Huddinge kommun finns stöd och rutiner för hur arbetet med att utreda och dokumentera kränkande behandling går till.

Huddinge kommuns arbete med nolltolerans mot kränkningar och trakasserier i skolan.

Studiero

Skolans mål är att varje elev

  • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan.

Uppdaterad 22 november 2023

Var informationen till din hjälp?