Elevhälsan - Trygghet & Studiero

På Glömstaskolan har vi en prioriterad elevhälsa, där vi arbetar parallellt i två olika team, elevhälsoteamet och trygghetsteamet. Vår vision är att varje elev på Glömstaskolan ska utvecklas och nå sin fulla potential. Vi ska arbeta utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling, där mående, sociala sammanhang och kunskapsinlärning hänger ihop, och är beroende av varandra. Våra tre ledord, Kunskap, Trygghet och Hälsa, visar oss vägen i det systematiska kvalitetsarbetet med att göra Glömstaskolan till en plats att lära, och växa på för alla våra elever.

1. Skolsköterska

Skolsköterskans arbetstider är: 

Mån-fre 07.45-16.15

Varannan torsdag kl. 08.00 – 12.00

  • Skolhälsovården kallas numera EMI, elevhälsans medicinska insatser, och ingår i den samlade elevhälsan, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i skolan. Vid skolstart tar EMI över ansvaret med att följa barnens hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC).
  • Skolsköterskans uppdrag, enligt skollagen och socialstyrelsens riktlinjer, är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. Som förälder är du en viktig samarbetspartner.
  • Som all annan personal inom hälso- och sjukvård har skolsköterskan tystnadsplikt.
  • Tid till skolläkaren bokas genom mig.
  • Skolsköterskan träffar alla elever regelbundet för hälsoundersökning, hälsosamtal och vaccinationer.
  • Skolsköterskan erbjuder även hälsorådgivning, enkla sjukvårdsinsatser, telefonrådgivning samt vägledning till övrig sjukvård. Skolsköterskan erbjuder dock inte motsvarande vård som Vårdcentralen gör.
  • Hälsobesök erbjuds i förskoleklass, åk 2, 4, 6 och 8.
  • Vaccinationer erbjuds enligt det svenska vaccinationsprogrammet i åk 2, 5 och 8, samt komplettering vid behov.
  • Mer om skolhälsovården i Huddinge: https://www.huddinge.se/forskola-och-skola/stod-och-elevhalsa/medicinsk-elevhalsa-i-skolan/
  • Mer om vaccination: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/

Välkommen att kontakta Sophie eller Hanna för frågor!

Telefon: 08-535 331 09         

Sms: 070-198 26 74           

E-post: sophie.hagman@huddinge.se 

Till Hanna

Telefon: 08-535 331 19 

Sms: 070-198 88 90

E-post: hanna.dahlberg@huddinge.se


2. Kurator

Som skolans kurator jobbar jag 80% och har som uppdrag att främja elevers lärande och utveckling genom att inom elevhälsan stå för det sociala och psykosociala perspektivet.  Mitt uppdrag som kurator är att arbeta förebyggande och främjande. En kurator arbetar både på övergripande nivå, i årskurser och med enskilda elever. En skolkurator arbetar inte behandlande men samverkar mycket med andra myndigheter och aktörer i kommunen för elevernas bästa. Huvuduppdraget är att arbeta med de äldre barnen på skolan. För övriga årskurser har jag generellt ett mer övergripande uppdrag.

Som elev eller vårdnadshavare, i alla årskurser, kan du alltid höra av dig till mig för rådgivning. I de fall som behoven faller under skolkuratorns uppdrag så bokar vi tid och bestämmer tillsammans hur vi ska gå vidare. I andra fall kan jag hänvisa er vidare till andra instanser. 

Som elev kan det till exempel handla om att man behöver prata med någon om något som känns jobbigt. Det kan handla om exempelvis studiesvårigheter, relationsproblem, förändringar i livet eller annat som känns oroligt. Som elev bestämmer du själv vad du vill prata om. Jag har tystnadsplikt.

Som vårdnadshavare kan man alltid höra av sig till mig om man är orolig för sitt barns mående eller behöver råd och tips om vart man kan hitta adekvat stöd.

Annika Öman Kurator/Socionom

Är på skolan vanligtvis måndag-torsdag kl: 8.00-16.30

Tfn:  08-535 33 125 / 070 198 39 23

E-post: annika.oman@huddinge.se

 


3. Skolpsykolog


4. Skolläkare


5. Speciallärare

 

 


6. Trygghetsteam

Nu vårterminen 2020 är det äntligen dags för oss att få presentera Glömstaskolans trygghetsteam.

Teamet kommer att arbeta främst med förebyggande insatser för att öka känslan av trygghet för eleverna och för att minska risken för kränkningar och diskriminering i deras skolvardag.

Teamet leds av Vibeke Hansen, trygghetsansvarig.

Trygghetsteamet träffas varje torsdag för att planera och utvärdera de insatser som vi arbetar med för tillfället samt för att planera utifrån de behov vi ser framåt.

Vår första insats är att öka vuxennärvaron i ljushallen på mornarna för att skapa en välkomnande och trygg atmosfär när barnen kommer till skolan. Därför kommer det framöver alltid att finnas minst en representant från trygghetsteamet som tar emot både elever och föräldrar i entrén.

Vidare kommer vi att initiera #vihälsarpåvarandra som syftar till att alla ska bli sedda varje dag, både barn och vuxna. Ett initiativ som tar avstamp i de ordningsregler som eleverna har varit med och tagit fram där en av reglerna under ledordet trygghet är just att vi ska hälsa på varandra. En förtroendefull relation börjar med ett hej så därför kommer vi vuxna på Glömstaskolan att föregå med gott exempel och hälsa på de vi möter i skolan.

Trygghet  är en viktig del av elevernas skolgång för att i en trygg grupp kan det skapas studiero och studiero ger goda resultat.

Glömstaskolan - en plats att lära och växa på!


7. Nolltolerans mot kränkande behandling

I Huddinge kommuns skolor är det nolltolerans mot kränkade behandling. Alla elever ska ha en trygg skolvardag. Vår skola anmäler, utreder, åtgärdar och följer upp all kränkande behandling. 

Skolan har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar främjande och förebyggande med frågorna.

I Huddinge kommun finns stöd och rutiner för hur arbetet med att utreda och dokumentera kränkande behandling går till.

Läs mer om Huddinge kommuns arbete med nolltolerans mot kränkningar och trakasserier i skolan.


8. Studiero


Uppdaterad 15 maj 2020

Var informationen till din hjälp?