Visättra – planprogram

Planprogrammet ska utreda en hållbar helhetsutveckling av Visättra. Planprogrammet ska resultera i utgångspunkter, riktlinjer och mål för området och en övergripande struktur för bebyggelse och markanvändning.

Vad händer nu?

  • Planprogrammet för Visättra var på samråd den 17 april–26 maj 2023. Då hade du möjlighet att tycka till om förslaget. Nu arbetar vi med justera planprogrammet utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Därefter kan planprogrammet godkännas i kommunfullmäktige. 
  • I oktober och november 2021 genomfördes en enkätdialog med invånare i Visättra. Det kom in många svar, resultatet har bearbetats och kommer att vara en del av underlaget till planprogrammet.
  • Den 16 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att ett planprogram för Visättra ska tas fram.

Vad gör vi?

Se filmen om planprogrammet för Visättra.

Vi tar fram ett planprogram för Visättra med förslag på hur stadsdelen kan utvecklas på kort och lång sikt. Vi utreder hur marken ska användas och hur bebyggelseutvecklingen kan ske på ett hållbart sätt. Den befintliga miljön och nya förslag med plats för bostäder, skolor och förskolor, naturområden, idrottsplatser, gator, parkering med mera ska utredas.  

I området finns ett påbörjat arbete med detaljplanen för Stallet 3 och fastigheterna Magasinet 2, Mangården 2 och Lidret 2 har fått planbesked. Alla dessa projekt är vilande tills planprogrammet är godkänt.

Karta över programområdet för Visättra och den del som överlappar planprogramområdet för Flemingsbergsdalen.
Programområdets gräns går vid den svarta streckade linjen.

Varför gör vi det?

Det är viktigt att Visättra binds samman med omgivningen och i synnerhet med Flemingsbergsdalen. Vi ska studera hur platser och stråk som gång- och cykelvägar, gator, vägar och kollektivtrafik ska kopplas ihop med områdena runtomkring och var det är lämpligt med ny bebyggelse.

För att säkra en hållbar helhetslösning i utvecklingen av Visättra studerar vi ett större sammanhängande område. Vi tittar på den övergripande strukturen för bebyggelsen, trafik- och rörelsekopplingar, parkering, dagvatten- och skyfallshantering med mera.

Planprogrammet ska resultera i utgångspunkter, riktlinjer och mål för området och en övergripande struktur för bebyggelse och markanvändning.

Vi utgår från de övergripande riktlinjerna i utvecklingsplanen för Flemingsberg.

Visättra – en del av den regionala stadskärnan Flemingsberg

Nu pågår planeringen att omvandla Flemingsbergsdalen, som gränsar till Visättra, till en regional bytespunkt för kollektivtrafik och ett nytt stadscentrum för hela Flemingsberg. I närheten pågår planeringen av flera stora infrastrukturprojekt som trafikplats Högskolan, Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn.

Visättra är en del av den regionala stadskärnan Flemingsberg som är ett primärt utbyggnadsområde i kommunens översiktsplan. Planprogrammet för Visättra ska föreslå en inriktning för området som ligger i linje med övergripande mål och omgivande utveckling.

Vad innebär ett planprogram?

Planprogram tas ofta fram i tidiga skeden för större områden eller stadsdelar. Det fungerar som ett underlag för nästa steg i planeringen och är ett sätt att tidigt få igång en dialog om utvecklingen. När ett planprogram har beslutats kan kommunen utifrån det ta fram detaljplaner för området. Det innebär att området planeras och byggs i etapper.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan förändras.

Planuppdrag 16 juni 2021
Programsamråd 17 april–26 maj 2023
Godkännande Kvartal 2, 2024

 

Uppdaterad 30 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?