Gamla Dalarövägen / Österhagsvägen - bostäder

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Korallroten 15 med flera (Länna gästgiveri). Vi planerar för två småhus samt bevarande av särskilt värdefull kulturmiljö inom kommundelen Länna.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen för fastigheten Korallroten 15 med flera fick laga kraft den 30 januari november 2024.
  • Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet av antagandet.
  • Antagandet av detaljplanen har överklagats till mark- och miljödomstolen.
  • Kommunfullmäktige antog förslaget till ny detaljplan för fastigheten Korallroten 15 med flera den 12 juni 2023. 
  • Förslaget till ny detaljplan för fastigheten Korallroten 15 med flera (Länna gästgiveri) var ute på granskning 31 januari–1 mars 2023.
  • Förslaget till ny detaljplan för fastigheten Korallroten 15 med flera (Länna gästgiveri) var ute på samråd 22 april–23 maj 2022.
  • Beslut om planuppdrag fattades av kommunstyrelsen den 31 mars 2021. Ett planuppdrag är ett beslut om att ett förslag på detaljplan ska tas fram.

Exteriör på Länna gästgiveri från 1600-talet, litet gult trähus med förstukvist, grönt tak och grön dörr.
Länna gästgiverigård.

Vad gör vi?

Vi planerar för att göra det möjligt att bygga två friliggande enbostadshus inom fastigheterna Korallroten 16 och 17. I detaljplanearbetet bevarar vi kulturmiljövärden genom att skydda Länna gästgiveri (Korallroten 15) och bygga med hänsyn till kulturmiljön inom planområdet.

Varför gör vi det?

Planförslaget är förenlig med kommunens översiktsplan. Detaljplanen skapar byggrätt på två fastigheter som idag saknar byggrätt och bidrar till en större kulturhistorisk förståelse i området, att värna kulturmiljön.

Projektet ingår i Plan för samhällsbyggnad 2022.

Huddinge kommuns översiktsplan, ÖP 2030.

Du kan läsa mer om kulturmiljön på platsen i Huddinges webbkarta. Sök på "Kulturmiljö och fornlämningar", välj ”Kulturmiljöprogram 2019” och zooma in på området.

Tidsplan

Planuppdrag 31 mars 2021
Samråd 22 april–23 maj 2022
Granskning 31 januari–1 mars 2023
Antagande 12 juni 2023
Överklagande 12 juli 2023
Laga kraft 30 januari 2024

Uppdaterad 19 februari 2024

Var informationen till din hjälp?