Gamla Dalarövägen / Österhagsvägen - bostäder

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheter Korallroten 15, 16 och 17. Vi planerar för två småhus samt bevarande av särskilt värdefull kulturmiljö inom kommundelen Länna.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Förslag till ny detaljplan för fastigheterna Korallroten 15, 16 och 17 är ute på samråd 22 april–23 maj 2022. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget genom att skicka dina synpunkter till plan@huddinge.se. Handlingar hittar du längre ner på denna sida.
  • Beslut om planuppdrag fattades av kommunstyrelsen den 31 mars 2021. Ett planuppdrag är ett beslut om att ett förslag på detaljplan ska tas fram.

Exteriör på Länna gästgiveri från 1600-talet, litet gult trähus med förstukvist, grönt tak och grön dörr.
Länna gästgiverigård.

Vad gör vi?

Vi planerar för att göra det möjligt att bygga småhus inom fastigheterna Korallroten 16 och 17. I detaljplanearbete ska vi också bevara kulturmiljövärden på platsen genom att bebyggelsen ska uppföras med hänsyn till kulturmiljön inom planområdet där Länna gästgiveriet (Korallroten 15) är belägen.

Varför gör vi det?

Planförslaget är förenlig med kommunens översiktsplan. Detaljplanen skapar byggrätt på två fastigheter som idag saknar byggrätt och bidrar till en större kulturhistorisk förståelse i området, att värna kulturmiljön.

Projektet ingår i Plan för samhällsbyggnadsprojekt och lokalförsörjning i Huddinge 2020 med utblick till 2035.

Huddinge kommuns översiktsplan, ÖP 2030.

Du kan läsa mer om kulturmiljön på platsen på karta.huddinge.se. Sök på kulturmiljö, välj ”Kulturmiljöprogram 2019” och zooma in på området.

Tyck till

Under samrådet den 22 april–23 maj 2022 kan du läsa handlingarna (pappersutskrift) på kommunens servicecenter, Patron Pehrs väg 6, Huddinge. Handlingarna finns också digitalt under rubriken "Handlingar", "Samråd" nedan.

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 23 maj 2022 genom att mejla plan@huddinge.se eller skicka brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn "Detaljplan för Korallroten 15, 16 och 17", diarienummer KS-2020/1523 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar vår handläggning.

Har du frågor om den nya detaljplanen?

Planarkitekten Alvin Mielli är tillgänglig för frågor nedanstående tider:

27 april, kl.13:00–17:00
5 maj, kl.13:00–17:00
13 maj, kl.13:00–17:00

Tidsplan

Planuppdrag 31 mars 2021
Samråd 22 april–23 maj 2022
Granskning Kvartal 3, 2022
Antagande Kvartal 4, 2022

Handlingar

Uppdaterad 22 april 2022

Var informationen till din hjälp?