Solgård – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn – en ny väg från Kungens kurva, via Flemingsberg, till riksväg 73 i Haninge. För att vägen ska kunna byggas måste vi ta fram en ny detaljplan för området kring Solgård.

Vad händer nu?

  • Kommunen överklagade inte mark- och miljödomstolens dom. Domen innebär att Huddinge kommun behöver göra om detaljplanen för Solgård 1:1 med flera från samråd och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Det arbetet pågår. Efter samrådet genomförs en ny granskning och därefter kan kommunfullmäktige anta detaljplanen. Har du frågor, kontakta planarkitekten.
  • Den 23 februari 2023 upphävde mark- och miljödomstolen kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för Solgård 1:1 med flera. Mark- och miljödomstolen anser i sin dom att genomförandet av den nu antagna detaljplanen medför betydande miljöpåverkan. Avsaknaden av en miljökonsekvensbeskrivning är en sådan brist i beslutsunderlaget att de upphäver kommunens beslut att anta detaljplanen.
  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Solgård 1:1 med flera den 22 augusti 2022 och det anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 30 augusti. Antagandet av detaljplanen har överklagats till mark- och miljödomstolen.
  • Den 25 februari–25 mars 2022 var detaljplanen för Solgård 1:1 med flera på granskning. Det var sista tillfället att tycka till om förslaget.
  • Den 22 februari–31 mars 2021 var detaljplanen för Solgård 1:1 med flera på samråd. Då hade du möjlighet att tycka till om förslaget.
  • Den 31 maj 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja planarbetet för Tvärförbindelse Södertörn.

Vad gör vi?

I november 2022 fastställde Trafikverket vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn. Vägplanen ger en detaljerad beskrivning av vägen som ska byggas och vilka effekter det får för omgivningen. Vägplanen är överklagad och regeringens beslut om den väntas kring årsskiftet 2023/2024.

Gällande detaljplaner i området kring Solgård stämmer inte överens med Trafikverkets vägplan. Gällande detaljplaner som behöver ändras reglerar bland annat återvinningsstation, natur och industri.

I det tidigare förslaget till detaljplan skulle fem fastigheter med bostäder regleras som naturmark. Det hade i sin tur inneburit att Huddinge kommun löst in bostäderna med tvång.

Under våren och sommaren 2023 analyserade Huddinge kommun och Trafikverket de juridiska förutsättningarna ytterligare. Det arbetet har mynnat ut i att Huddinge kommun inte tar med fastigheterna Merkurius 10, 11, 12 samt Mars 3 och 4 i detaljplanen. Det innebär att bostäderna får finnas kvar enligt gällande detaljplan och att kommunen inte löser in de fastigheterna.

Inom ramen för vägplanen kommer Trafikverket att erbjuda förvärv (köp) av dessa fastigheter. Det kan ske först när vägplanen fått laga kraft och börjat gälla. 

Varför gör vi det?

Tvärförbindelse Södertörn är ett projekt startat av Trafikverket för att förbättra möjligheterna att resa inom Södertörn.

Huddinges fysiska planering har under många år byggt på att vägen ska bli verklighet. I dag är både Glömstavägen och Lännavägen olycksdrabbade vägar. Den nya vägen och det regionala cykelstråket som ingår i projektet kommer att ge bättre framkomlighet och säkerhet för såväl bilister, cyklister, gångtrafikanter och den stora mängd godstrafik som dagligen trafikerar Södertörn.

Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med E4 Förbifart Stockholm att binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv.

Om Tvärförbindelse Södertörn på huddinge.se

Tidsplan

Samråd 22 februari–31 mars 2021
Granskning 25 februari–25 mars 2022
Antagande 22 augusti 2022
Överklagan 19 september 2022
Mark - och miljödomstolen upphäver antagandebeslutet 23 februari 2023
Förnyat samråd Sommaren 2024
Förnyad granskning Kvartal 4, 2024
Antagande Sommaren 2025
Laga kraft  

Enligt Trafikverket kan vägen börja byggas tidigast 2024 och byggtiden är cirka tio år.

Om Tvärförbindelse Södertörn på Trafikverkets webbplats

Handlingar

Uppdaterad 27 september 2023

Var informationen till din hjälp?