Flemingsberg – lokaler för Operan och Dramaten

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Regulatorn 1 med flera som möjliggör ny bebyggelse, bland annat en ny byggnad för Operan och Dramaten på Elektronvägen.

Vad händer nu?

  • Lokaler för Kungliga Operan och Dramaten har börjat byggas.
  • Lokalerna ska vara klara för inflyttning under 2024.
  • Under hösten 2022 kommer det göras tillfälliga åtgärder längs Elektronvägen för att skapa en mer trivsam och trafiksäker gata.

Vad gör vi?

Visionsbild på nya byggnaden med Kungliga operan och Dramatens lokaler.
Kungliga operan och Dramatens nya byggnad i Flemingsberg.

Fastighetsutvecklaren Fabege AB bygger nu nya lokaler till Kungliga Operan och Dramaten, se Hus A i kartan nedan. Lokalerna kommer innehålla ateljéer, verkstäder, kontor, repetitionssalar, arkiv och förråd.

Vi har även planlagt för en till byggnad (Hus B) bredvid Kungliga Operan och Dramatens nya lokaler. Beslut om vad som ska byggas kommer senare. Detaljplanen möjliggör för bland annat sporthallar för racketsport, basket eller motsvarande, gymnasieskola, högskola eller annan högre utbildning, parkeringshus eller parkeringsgarage samt för kontor.

Karta med färgfält som visar hur nordvästra delen av Flemingsbergsdalen ska utvecklas.
Vi har planlagt för två byggnader, Hus A och Hus B. Hus A ingår i den första etappen i utbyggnaden av Flemingsbergsdalen.

Vision över hur bebyggelsen kan se ut.
Så här kan den planerade bebyggelsen komma att se ut. Vy från norr med järnvägen och Huddingevägen till höger i bilden. Illustration: Strategisk Arkitektur.

Arbetet med Operans och Dramatens nya byggnad pågår och inflyttningen väntas ske under år 2024.

Det är ännu inte bestämt när Hus B kommer att byggas.

Tillfälliga förändringar i närmiljön

Norr om området går en gång- och cykelväg. Denna leder västerut till Grantorp/Glömsta och österut till Orlången/Flemingsbergsskogen. Inledningsvis flyttas vägen norrut för att säkerställa att gång- och cykelstråket finns kvar.

Vägen kommer senare att stängas i samband med byggstart för Tvärförbindelse Södertörn. Anledning till detta är kommande byggtrafik på Jonvägen. Då flyttas gång- och cykeltrafiken i stället till Elektronvägen som vi gör mer trivsam med grönska och trädplanteringar. Vi planerar också för andra åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och tryggheten där.

Varför gör vi det?

Projektet innebär en utökning av det befintliga verksamhetsområdet i Flemingsbergsdalen genom en förtätning av bebyggelsen. Detta är i linje med kommunens övergripande mål för områdets utveckling som presenteras i översiktsplan och områdets planprogram.

Den 1 april 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om framtagande av en ny detaljplan för området. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft och genomförs. Kungliga Operans och Dramatens nya byggnad är ett startskott för stadsutvecklingsplanerna för Flemingsberg.

Tidsplan

Planuppdrag 1 april 2020
Samråd 15 juni–21 augusti 2020
Granskning 7 december 2020–15 januari 2021
Antagande 17 maj 2021
Laga kraft 15 juni 2021
Byggstart (Operan och Dramaten) 2022
Inflyttning (Operan och Dramaten) 2024

Handlingar

Uppdaterad 30 januari 2023

Var informationen till din hjälp?