Glömsta – omvandling av fritidshusområde, nya bostäder och förskola

Vi tar fram en detaljplan för fastigheten Glömsta 2:59 med flera. Där planerar vi att omvandla det befintliga småhus- och fritidshusområdet vid Lövstastigen till permanentboende och möjliggöra för cirka 108 nya bostäder, förskola, LSS-boende och lekplats.

Vad händer nu?

  • Detaljplan för Glömsta 2:59 med flera med tillhörande gatukostnadsutredning var på samråd den 17 januari–11 februari 2024. Nu går vi igenom inkomna synpunkter och förbereder för nästa steg som är granskning. Då kan du tycka till igen.
  • Den 2 december 2020 tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag.

Vad gör vi?

Vi planerar att omvandla det befintliga småhus- och fritidshusområdet vid Lövstastigen och Peter Pans väg till permanentboende.

På de obebyggda skogsfastigheterna väster om Klimatvägen och Bergavägen planerar vi för omkring 108 nya bostäder bostäder, en förskola för cirka 100 barn, LSS-boende och lekplats. Vi planerar en blandning av radhus, parhus och fristående villor med trädgårdsstaden som förebild. 

Vatten och avlopp, vägnät och gång- och cykelbanor byggs ut till modern standard. Det innebär att befintliga fastighetsägare får ökade kostnader för vatten, avlopp och gator samtidigt som deras byggrätt utökas.

Varför gör vi det?

Glömsta har under de senaste årtiondena omvandlats från fritidshusområde till bostadsområde för permanentboende. Lövstastigen är ett av de sista omvandlingsområdena i centrala Glömsta som saknar kommunalt vatten och avlopp. När fler väljer att bo permanent i området kan miljöbelastningen öka på sjöar och vattendrag eftersom det kan finnas brister i vatten och avlopp. Därför är området prioriterat i kommunens VA-utbyggnadsprogram.

Standarden på gatorna måste förbättras för att öka trafiksäkerheten. Med fler permanentboende ökar också behovet av kommunal service som förskola, skolor och mötesplatser som exempelvis lekplatser.

Planområdet ligger i närheten av den kommande Spårväg syd där kommunen förbundit sig att planera för 18 500 bostäder fram till 2035.

Tidsplan

Planuppdrag 2 december 2020
Samråd 17 januari–11 februari 2024
Granskning Kvartal 3, 2025
Antagande Kvartal 2, 2026
Laga kraft  

Handlingar

Samråd

Uppdaterad 20 februari 2024

Var informationen till din hjälp?