Centralvägen – bostäder och förskola

Vi tar fram en detaljplan för fastigheterna Hängbjörken 1–7 med flera. Där planerar vi för bostäder, förskola och gång- och cykelväg. Fastigheterna ligger i direkt närhet till omvandlingsområdet Storängen i kommundelen Sjödalen.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen var på samråd 24 maj–6 augusti 2021. Nu går vi igenom de synpunkter som kom in under samrådet. Kompletteringar och mindre förändringar i planförslaget kan ske innan detaljplanen skickas ut på granskning. Vi tar även fram en systemhandling för allmän platsmark inom planområdet som beräknas vara färdig inom kort.
  • Den 26 oktober 2020 tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag. Det innebär att en detaljplan för fastigheterna Asken 1 och 4, Hängbjörken 1–7 samt del av Hörningsnäs 1:1 ska tas fram. Sedan dess har planområdet utökats.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheterna Hängbjörken 1–7 och Asken 1 och 4. Delar av fastigheterna Asken 3, Aspen 2 och 3, Hörningsnäs 1:1 och Hörningsnäs 1:28 ingår också i den nya detaljplanen. Ett mindre markintrång planeras inom fastigheten Häggen 13.

Detaljplanen prövar möjligheten att bygga sex flerbostadshus med omkring 275 bostäder och en förskola för 80–100 barn. Utmed koloniområdet anläggs även en gång- och cykelväg mellan Centralvägen och Apelvägen.

 

Illustrationsplan över planområdet.
Illustrationsplan över planområdet.

Planområdet ligger i centrala Huddinge, omkring 900 meter från Huddinge station. Fastigheterna ligger i direkt närhet till Storängen där det pågår en omvandling från industrier och kontor till en ny stadsdel som uppskattas rymma cirka 4 500 nya bostäder.

Fågelperspektiv över planområdet.
Fågelperspektiv över planområdet

Vy utmed det nya kvarteret vid Apelvägen Bild: Lindberg Stenberg arkitekter
Vy utmed det nya kvarteret vid Apelvägen Bild: Lindberg Stenberg arkitekter

De planerade byggnaderna kommer att anpassas efter platsens förutsättningar och utifrån områdets topografi och gatumiljöer. Med det nya förslaget blir trafiksäkerhet bättre längs Apelvägen och ger plats för ett sammanhängande gång- och cykelstråk utmed koloniområdet i öster.

Varför gör vi det?

Platsen lämpar sig väl för ny bebyggelse och den nya detaljplanen stärker möjligheten att skapa ett levande område med blandad bebyggelse med stadsgator och det närliggande villaområdet.

Med nya gång- och cykelbanor skapar vi bättre förutsättningar för gående och cyklister att färdas i området.

Längs stora delar av Apelvägen bygger vi gång- och cykelstråk. Vid delen närmast Lännavägen blir det dock endast gångbana och cyklister hänvisas till körbanan.

En ny detaljplan ligger i linje med översiktsplanens intentioner; att bygga i ett centralt kollektivtrafiknära läge.

Frågor och svar

Här är vanliga frågor om detaljplanearbetet för Hängbjörken. Om du inte får svar på din fråga nedan kan du mejla kontaktpersonerna längst ner på sidan. Vi publicerar fortlöpande frågor som kan intressera fler.

 

Mer om utvecklingen i Storängen

Tidsplan

Planuppdrag 26 oktober 2020
Samråd (detaljplan) 24 maj–6 augusti 2021
Granskning Kvartal 2, 2024
Antagande i kommunfullmäktige Kvartal 4, 2024
Laga kraft Kvartal 4, 2024

 

Uppdaterad 8 december 2023

Var informationen till din hjälp?