Flemingsberg

Planering 2020-2022

Stadskärnan Flemingsberg är en av de starkast växande utvecklingsområdena söder om innerstaden med universitetssjukhus, världsledande forskning, sex lärosäten, Widerströmska gymnasiet samt ett av Sveriges största rättscentrum. Här finns redan nybyggda bostäder, mataffärer, hotell, gym, sportcenter och goda pendlingsmöjligheter till hela Mälardalen.

Bilden är en visionsbild över de centrala delarna i Flemingsbergsdalen. Illustration: BIG
Visionsbild över de centrala delarna i Flemingsbergsdalen. Illustration: BIG

I kommande etapper planeras shopping, restauranger, nöje, kultur och utbildning blandat med kontor, bostäder och parker. Här skapas plats för 50 000 arbetande,
50 000 boende och 50 000 besökare. Flemingsberg blir en plats där kunskap och kreativitet sammanförs med näringsliv, boende och besökare för att skapa hållbar tillväxt i en öppen och inbjudande livsmiljö.

Illustration över Flemingsbergsdalens planerade utveckling. Illustration: Fabege
Bilden är en visionsbild över Flemingsbergsdalens planerade utveckling. Illustration: BIG

Flemingsbergsdalen nya och planerade projekt 2020-2022

Vi arbetar nu med ett planprogram för hela Flemingsbergsdalen. Utbyggnaden av Flemingsbergsdalen är indelad i etapper. 

Flemingsbergsdalen del av Regulatorn 1 med flera (norra tomten)

I den norra delen av planprogrammet planerar vi för ett nytt område med framförallt bostäder. Det nya bostadsområdet ligger nära järnvägen och två större trafikleder; väg 226 och Tvärförbindelse Södertörn. Här planlägger vi för verkstäder och kontor för Operan och Dramaten med viss publikt innehåll.

Flemingsbergsdalen del av Generatorn 2 och Visättra 1:1 stadscentrum

Flemingsbergsdalens utveckling av arbetsplatser och nytt stadscentrum är strategiskt viktigt för en fortsatt utveckling av Flemingsberg. Inom planområdet ryms tiotusentals kontorsarbetsplatser, hotell- och kongressverksamhet, evenemangsscen, event, handel och bostäder. Det nya centrumet ska bli en naturlig mötesplats för arbetande, boende, studerande och besökare i Flemingsberg med omland.

Flemingsbergsdalen del av Generatorn 2 och 3 (södra entrén)

Inom området planerar vi huvudsakligen för kontor. Arbetsplatserna ska kompletteras med lokaler för handel och service i bottenplan samt behov av garage i området. Området är Flemingsbergsdalens södra entré både, för de som kommer med bil och de som använder den södra pendeltågsuppgången.

Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1 (nytt rättscentrum)

Flemingsbergsdalens utveckling av arbetsplatser och nytt stadscentrum innefattar också en utveckling av det befintliga rättscentrum, med Södertörns tingsrätt, åklargarmyndigheten, häkte och polis.

Nya bostäder längs Hälsovägen

Längs Hälsovägen skapar flera olika byggaktörer bostäder i olika teman med planerad inflyttning från år 2022. Hälsovägen kommer att bli ett stråk med levande miljöer i gatuplan. Här kommer också en förskola att byggas. Under 2020 kommer en markanvisningstävling genomföras för den kvarvarande fastigheten.

Bilden visar en till vänster en hög mörk smal byggnad om 16 våningar som sitter ihop med en lägre byggnad om 7 våningar. Framför byggnaden finns uteservering, träd, människor och en blå buss.
Visionsbild längs Hälsovägen. Thomas Eriksson Arkitekter (TEA).

Unik campusmiljö

Campus Flemingsberg samlar cirka 18 000 studenter och erbjuder boende i direkt anslutning till Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola, konstskolan Idun Lovén och Stockholms Musikpedagogiska Institut. 

Cirka 400 nya student- och forskarbostäder planeras längs med Alfred Nobels Allé. 

Novum som ligger på campusområdets sida mot Hälsovägen kommer att utvecklas för att kunna ge möjlighet till fler användningsmöjligheter i befintlig byggnad samt tillbyggnad. Novum kommer att ges en mer stadsmässig entré mot Hälsovägen och öppna upp för ytterligare arbetstillfällen i Flemingsberg.

På bilden ser man campusmiljö från Flemingsberg, där studenter går över ett torg.
Foto: Håkan Lindgren

Björnkulla, Visättra och Grantorp

Nu pågår arbetet med ett förslag till planprogram för Björnkulla. Planprogrammet innefattar nya bostäder, förskolor och skola, torg, park och verksamhetsområde. Arbetet förväntas pågå under 2020.

Ett detaljplaneprogram ska startas för Visättra. Området kan genom förtätning rymma mer än 1 500 nya bostäder med blandade upplåtelseformer.

I Grantorp pågår upprustning av det populära stråket Gula gången. Det finns plan för fler bostäder på längre sikt.

Vill du läsa mer om vad som händer?

Pågående detaljplaner, projekt och arbeten för Flemingsberg

Webbplats för Flemingsberg

webbplatsen flemingsberg.se samlas allt från nyheter till information om pågående projekt, byggnationer och nya etableringar. 

Uppdaterad 7 juni 2021

Var informationen till din hjälp?