Vidja etapp 2 – omvandling av fritidshusområde

I Vidja, vid sjön Orlången, omvandlar vi fritidsområdet till permanentboende. Huddinge kommun bygger ut gatorna och Stockholm Vatten och Avfall bygger ut vatten- och avloppssystemet.

Vad händer nu?

  • Huddinge kommun har upphandlat entreprenören NYAB Mälardalen AB för utbyggnaden av gator i Vidja etapp 2A.
  • Entreprenör för etapp 2 BC beräknas vara på plats kvartal 2, 2024. Gator, vatten och avlopp beräknas vara utbyggda under 2028.
  • Kommunen har tagit över drift och underhållsansvaret för Vidjavägen och kommer att fortsätta att ha det så länge utbyggnaden av Vidja etapp 2 pågår. Parallellt med det utreder kommunen framtida drift av Vidjavägen, som sker i ett separat projekt.

Etapper

Utbyggnaden görs i etapper. Först genomförs etapp 2A. Läs mer om vad som händer i de olika etapperna längre ner på sidan.

karta över etapperna i Vidja
Etapper i Vidja

Vad gör vi?

Vi skapar möjlighet att bo permanent i Vidja. Med start 2022 bygger kommunen ut gatunätet, fiber och tele (Skanova) och elledningar (Vattenfall) i området. Samtidigt bygger Stockholm Vatten och Avfall ut vatten- och avloppssystemet.

I samband med att gatorna rustas upp och byggs ut tar kommunen också över ansvaret för driften och underhållet av allmänna platser. Det innebär bland annat att naturområden blir allmänna och tillgängliga för fler. 

Under byggnationen kommer naturstigarna att vara tillgängliga. När gatorna har rustats upp med asfalt och belysning och gångbanor byggts blir det enklare att ta sig till naturområdena. Vi planerar också att rusta upp Ringsättrabadet. 

Varför gör vi det?

De senaste åren har Vidja fått allt fler permanentboenden. Det har ökat trycket på de enskilda vatten- och avloppssystemen som idag finns i området, vilket bland annat lett till en försämrad vattenkvalitet i Orlången. Genom att bygga ut vatten- och avloppssystemet och leda avfallsvattnet till reningsverk minskar vi miljöpåverkan och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

När ett fritidshusområde omvandlas till permanentboende behöver gatorna också rustas upp. De behöver till exempel bli bredare och klara av tyngre trafik. Genom att bygga ut gatorna ökar vi trafiksäkerheten.

Kontakta oss

Läs mer

Tidsplan

Programsamråd

Våren 2006

Reviderat programsamråd

Sommaren 2007

Plansamråd

7 maj–9 juli 2012

Utställning

14 okt–11 nov 2013

Antagande i kommunfullmäktige

Kvartal 1, 2016

Överklagan till Mark- och miljödomstolen

Juli 2016

Besked från Mark- och miljödomstolen

13 november 2017

Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen

30 november 2017 

Laga kraft

6 februari 2018

Utbyggnad (preliminär tidsplan)

Etapp 2A: 2022–2025

Etapp 2BC: 2023–2028 (Etapp B och C har slagits ihop)

 

Handlingar

Genomförande

Uppdaterad 18 april 2024

Var informationen till din hjälp?