Vidja etapp 2 – omvandling av fritidshusområde

I Vidja, vid sjön Orlången, omvandlar vi fritidsområdet till permanentboende. Huddinge kommun bygger ut gatorna och Stockholm Vatten och Avfall bygger ut vatten- och avloppssystemet.

Vad händer nu?

 • 2019-04-22: Vi ser över etappindelningen och tidplanen. I etapp 2A kommer arbetena påbörjas 2020. För resterande del av Vidja, det som delats in i etapp 2B och 2C, ser Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall över etappindelningen. Det gör vi för att utbyggnaden ska påverka dig som boende så lite som möjligt. 

 • För att veta hur mycket just din fastighet kommer att påverkas när vi bygger i området måste vi mäta och markera marken. Arbetet utförs av en mätningsingenjör och kommer att genomföras i hela området, men första etapp är 2A. Mätningen beräknas göras under våren. Berörda fastighetsägare informeras. Om du berörs av detta ber vi dig att inte flytta eller ta bort markeringarna.

 • Om du äger en fastighet i etapp 2A som berörs av slänt vill vi från kommunen träffa dig. Det vill vi göra efter det att mätning och markering gjorts inom din fastighet. Vi gör ett platsbesök där vi går igenom fastighetskartan och berättar vad som kommer att ske vid din fastighet.

  Vi planerar att påbörja platsbesöken under början av kvartal 2 2019 och tar kontakt med dig och bokar in ett möte. Efter platsbesöket tecknas avtal om servitut för slänt, tillfällig nyttjanderätt för arbetsområde och/eller marköverföring. 

  Platsbesöken var planerade att påbörjas under kvartal 1 2019, men på grund av förseningar i leveranser av fastighetskartor har besöken försenats.

  Har du frågor? Se kontaktuppgifter till ansvariga längst ned på sidan!

  Läs mer om hur en fastighetsreglering (lantmäteriförrättning) går till
 • Vi planerar för att bygga om Vidjavägen. Det är ett separat projekt. Just nu utreds vägen.

Vad gör vi?

Vi skapar möjlighet att bo permanent i Vidja. Med start 2020 bygger kommunen ut gatunätet och el- och teleledningar i området. Samtidigt bygger Stockholm Vatten och Avfall ut vatten- och avloppssystemet.

I samband med att gatorna rustas upp och byggs ut tar kommunen också över ansvaret för driften och underhållet av allmänna platser. Det innebär bland annat att naturområden blir allmänna och tillgängliga för fler. 

Under byggnationen kommer naturstigarna att vara tillgängliga. När gatorna har rustats upp med asfalt och belysning och gångbanor byggts blir det enklare att ta sig till naturområdena. Vi planerar också att rusta upp Ringsättrabadet. 

Varför gör vi det?

De senaste åren har Vidja fått allt fler permanentboenden. Det har ökat trycket på de enskilda vatten- och avloppssystemen som idag finns i området, vilket bland annat lett till en försämrad vattenkvalitet i Orlången. Genom att bygga ut vatten- och avloppssystemet och leda avfallsvattnet till reningsverk minskar vi miljöpåverkan och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

När ett fritidshusområde omvandlas till permanentboende behöver gatorna också rustas upp. De behöver till exempel bli bredare och klara av tyngre trafik. Genom att bygga ut gatorna ökar vi trafiksäkerheten.

Vem gör vad?

Flera aktörer är inblandade i omvandlingen.

Utbyggnaden sköts av:

 • Huddinge kommun, som ansvarar för utbyggnaden av alla gator samt av belysning, tele och fiber.

 • Stockholm Vatten och Avfall, som ansvarar för utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar.

Anslutningen och driften sköts av:  

Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan!

Etapper

Utbyggnaden av vägar och vatten- och avloppssystemet görs i etapper. Först genomförs etapp 2A. Den ursprungliga etappindelningen 2B och 2C ses just nu över av Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall. Den kan komma att justeras. Du som är boende i området kommer att få mer information om detta.

Etappindelning för Vidja 2

Avgifter

Gatukostnad för utbyggnad av vägar

Byggnationen av gatorna i området bekostas genom en så kallad gatukostnadsersättning. Det innebär att kostnaderna för gatorna tas ut av de fastigheter som finns i anslutning till gatan, det så kallade fördelningsområdet. När gatorna är färdiga att användas skickar kommunen en faktura till berörda fastigheter.

Under rubriken "Handlingar" nedan kan du läsa gatukostnadsutredningen för Vidja 2 samt hur fördelningsområdet ser ut.

Läs mer om gatukostnader i Huddinge

Anslutningsavgift

Som fastighetsägare betalar du en anslutningsavgift till Stockholm Vatten och Avfall. Kostnaden betalar du när vatten- och avloppsledningarna är slutbesiktade och du kan ansluta din fastighet till vatten- och avloppsnnätet. Kontakta Stockholm Vatten och Avfall för mer information om vatten och avlopp. 

Läs mer på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats 

Ombilda fastighet 

Har du planer på att förändra din fastighet, ändra byggnader och infarter eller genomföra avstyckning för att bilda nya fastigheter? Då är det viktigt för oss att veta hur du har planerat dina åtgärder så att de kan anpassas till kommunens anläggningsarbete av gata och slänter. 

Informationsbrev

Informationsbrev maj 2019

Informationsbrev november 2018

Informationsbrev maj 2018

Tidsplan

Programsamråd

Våren 2006

Reviderat programsamråd

Sommaren 2007

Plansamråd

7 maj–9 juli 2012

Utställning

14 okt–11 nov 2013

Antagande i kommunfullmäktige

Kvartal 1, 2016

Överklagan till Mark- och miljödomstolen

Juli 2016

Besked från Mark- och miljödomstolen

13 november 2017

Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen

30 november 2017 

Laga kraft

6 februari 2018

Utbyggnad (preliminär tidplan)

Tidplanen ses över. Etapp 2A kommer att påbörjas 2020. Den ursprungliga etappindelningen och preliminära tidplanen:
Etapp 2A: 2020-2021

Etapp 2C: 2022-2025

Etapp 2B: 2023-2025

 

Handlingar

Gizem Yücel

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Besvarar frågor som rör genomförandet av projektet samt avtal och platsbesök.

Uppdaterad 13 juni 2019

Var informationen till din hjälp?