Häradsvägen/Staffansvägen – bostäder, kontor och service

Kommunen vill bygga till en mindre affärsbyggnad för att skapa förutsättningar för nya lägenheter på tomterna Odin 6 och 3 i Stuvsta. Ta del av en beskrivning av projektet och planhandlingar.

Vad händer nu?

Projektet har varit vilande under flera år och har just startat igen. Samrådet för detaljplanen genomfördes under det andra kvartalet 2013. Nästa steg är att kommunen redovisar ett utställningsförslag. Då kommer du att kunna skicka in dina synpunkter på förslaget. Därefter gör vi de slutliga revideringarna av detaljplanen inför antagande.

Illustration över byggnader
Illustration över den planerade bebyggelsen

Vad gör vi?

Detaljplanen ger förutsättningar för att en mindre affärsbyggnad ska kunna byggas till för att skapa utrymme för nya lägenheter inom fastigheterna Odin 6 och 3. Inom befintlig byggnad på fastigheten Odin 6 ska även fortsättningsvis inrymmas kontor samt en mindre restaurang. Den nya detaljplanen ska också möjliggöra att en mindre lokalgata kan införlivas i fastigheten för att underlätta in- och utfart. 

 

Uppdaterad 17 maj 2019

Var informationen till din hjälp?