Tillbyggnad

Du behöver söka bygglov för att göra en tillbyggnad av en befintlig byggnad.

Sök bygglov eller gör en anmälan

En tillbyggnad definieras som en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Det betyder att en volymökning uppåt, åt någon sida eller nedåt räknas som en tillbyggnad.

Att tänka på:

  • det är viktigt att tillgängligheten i den befintliga byggnaden inte försämras på grund av tillbyggnaden. Kraven på tillgänglighet gäller även i själva tillbyggnaden.
  • för en- och tvåbostadshus kan du få göra en mindre tillbyggnad om max 15 kvadratmeter bruttoarea utan bygglov. Även om du får göra en tillbyggnad utan bygglov behöver du lämna in en anmälan och invänta startbesked innan du får börja arbetet.
  • några områden och enskilda byggnader i Huddinge är utpekade som särskilt värdefulla kulturmiljöer och där tillåts inte så kallade attefallsåtgärder.
    Sök bygglov om du ska bygga till eller bygga om så att byggnaden får en ny planlösning, eller får större volym.

Avgift

Beskrivning Avgifter
Tillbyggnad småhus 11 300 - 27 900 kronor
Tillbyggnader övriga 10 600 - 165 600 kronor

Bygglovstaxa

Planavgift

En planavgift kan tas ut för bygglovspliktiga åtgärder i samband med att bygglovs ges. Det är inte en avgift för bygglovsprövningen utan avgift för den kostnad som kommunen haft för att ta fram en detaljplan eller områdesbestämmelser. Här hittar du mer information, kostnad samt hur du själv kan se om planavgift kommer att tas ut för din fastighet.

Detaljplaner

Läs mer om tillbyggnad på Boverkets webbplats

Handlingar som du behöver skicka in

Här kan du läsa om vad handlingarna behöver innehålla och se ut för att vara kompletta:

Ansökan om bygglov

Situationsplan på förenklad nybyggnadskarta

Planritning

Fasadritning med marklinjer

Sektionsritning

Kontrollplan

Konstruktionsritning/typsnittsritning

Kontrollansvarig

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga din ansökan. Genom att klicka på varje handling kan du läsa om vad de behöver innehålla och hur de bör se ut för att vara kompletta.

Alla projekt är olika och det kan innebära att det ibland behövs fler handlingar än de som listas ovan. Om sådana behövs kommer en handläggare att be om dem efter att ansökan skickats in och granskats.

Dokument

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 26 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?