Gräsvreten – utbyggnad av industriområde

Vi planerar för en utbyggnad av industriområdet för att skapa mer mark för företag.

Vad händer nu?

  • Vi går igenom de synpunkter som kommit in på både detaljplan och gatukostnadsutredning. Sedan gör vi justeringar och skickar ut det till allmänheten en gång till innan politikerna tar beslut.
  • Detaljplanen var på samråd den 3 september – 12 oktober. Den 13 september hade vi öppet hus. Då fanns möjlighet att träffa representanter från kommunen för att ställa frågor och lämna synpunkter. 
  • Gatukostnadsutredningen var också på samråd under samma period. 

Vad gör vi?

Det är ett starkt kommunalt önskemål att ge företag i kommunen goda förutsättningar för expansion och att erbjuda attraktiv mark i kommunen för nyetablering av företag. Fler företag skapar också fler jobb inom kommunen. Därför planerar vi nu för att bygga ut Gräsvretens industriområde.

Detaljplanen innebär att ytterligare cirka 50 fastigheter tillkommer genom att vi bygger österut där det idag är skogsmark. Hela området omvandlas till ett område för småindustri och olika typer av serviceverksamheter. Gator, vatten och avloppsnät byggs ut och den nuvarande infartsvägen till området stängs. En ny gata med säkrare anslutning till Lissmavägen byggs längre västerut.

Kartbild över Gräsvreten
De vita rektangulära formerna visar var de nya fastigheterna tillkommer. Illustrationen visar också var den nya vägen som ansluter till Lissmavägen anläggs i områdets västra del.

Eftersom planen bedöms kunna ha en betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.

Gatukostnader

När Gräsvretens industriområde byggs ut kommer vi också att bygga ut gatorna. Parallellt med arbetet att ta fram ett förslag till detaljplan har vi tagit fram en gatukostnadsutredning.

Utredningen redogör för kostnaden för utbyggnaden av gator och för hur den kostnaden ska fördelas. Kostnaden beräknas normalt sett utifrån Huddinge kommuns gatukostnadsreglemente (HKF 3100) som reglerar hur gatukostnader ska tas ut inom Huddinge kommun. Reglementet är dock mer anpassat för bostadsbebyggelse och omvandling av fritidshusområden. Eftersom den här utredningen gäller ett område för industrimark gör vi avsteg från reglementet i gatukostnadsutredningen för Gräsvreten.

Du hittar gatukostnadsutredningen för Gräsvreten längre ner på sidan under rubriken "Handlingar".

Läs mer om hur vi tar ut gatukostnader i Huddinge

Tidplan

Programsamråd Kvartal 2 2015
Samråd (detaljplan) 3 september-12 oktober 2018
Granskning Kvartal 4 2019
Antagande Kvartal 2 2020
Byggnation Kvartal 3 2020
Inflyttning Kvartal 3 2022

Uppdaterad 3 maj 2019

Var informationen till din hjälp?