Österhagen – marksanering och bostäder

Nu planerar vi för att Österhagsdeponin ska saneras, så att fjärilar kan flytta ut och människor flytta in. Läs mer om projektet, tidplan och handlingar.

Planområde för bostadsbebyggelse i Österhagen, Skogås.

Den röda markeringen visar området för detaljplanen.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen var på samråd den 20 april till och med 25 maj 2018. Nu arbetar vi med att gå igenom inkomna synpunkter inför granskning. 

  • Vi har förberett för flytt av fjärilsarten bastardvärmare till Drevvikens naturreservat. Flytten beräknas ske under sommaren 2018.

Vad gör vi?

Vi planerar för fler grannar, service och tryggare vägar i Österhagen. Den gamla deponin ska saneras för att stoppa miljöfarliga föroreningar från att läcka ut i Drevviken. Efter saneringen finns det plats för bostäder, äldreboende, förskola och lekplatser med naturen inpå knuten. Det blir också tryggare för dig som går och cyklar att ta dig till pendeln i Skogås eller bort till Länna.

Utöver kommunen är Veidekke, Västra Skogås Fastighet AB och Svenska vårdfastigheter aktörer i projektet.

Bostäder

Vi planerar för cirka 480 bostäder fördelat på radhus, parhus, kedjehus, lamellhus och punkthus. Det är främst längs med den nya vägen som bostäderna byggs, eftersom förslaget innebär lamell- och punkthus på 3,5-4,5 våningar där.

Skiss som visar radhus om 3-4 våningar och människor i rörelse.
Perspektivbild (Västra Skogås Fastighet AB) som visar hur radhusen kan komma att se ut.
Skiss som visar torg med stenplattor, träd och bänkar samt radhus i bakgrunden.
Perspektivbild (Equator) som visar hur ett torg i området skulle kunna se ut.

Trafik och vägar

En ny väg med gång- och cykelbana planeras. Den ska ansluta området till Gamla Nynäsvägen. Under programsamrådet 2015 fick vi in många synpunkter på att Österhagsvägen är för smal för att hantera mer trafik, därför föreslår vi nu en ny väg.

Äldreboende, LSS-boende och förskola

Förslaget innebär ett äldreboende med 72 platser i privat regi, ett LSS-boende med 6 lägenheter samt en förskola i privat regi med 100 platser.

Park och miljö

Förutom förskolans lekplats blir det två nya lekplatser. En planeras centralt i området och en i den södra delen. Den södra lekplatsen behövs också för boende i närheten som saknar lekplatser idag. Befintliga stigar till och inom området rustas upp och görs mer tillgängliga.

I den norra delen av detaljplaneområdet kommer vi bland annat att anlägga en dagvattendamm och området blir mer tillgängligt för rekreation.

I samband med projektet flyttas bastardvärmare (fjärilar) från deponin till Drevvikens naturreservat.

Tidplan

Programsamråd Kvartal 2-3 2015
Planuppdrag Kvartal 1 2016
Samråd 20 april-25 maj 2018
Granskning Kvartal 1-2 2019
Antagande Kvartal 3-4 2019
Byggnation 2020-2021
Första inflyttning 2021

Handlingar

Uppdaterad 2 november 2018

Var informationen till din hjälp?