Österhagen – marksanering och bostäder

Nu planerar vi för att Österhagsdeponin ska saneras, så att fjärilar kan flytta ut och människor flytta in. Ta del av en beskrivning av projektet, tidplan och planhandlingar.

Den röda markeringen visar området för detaljplanen.

Vad händer nu?

  • Vi arbetar med förslag till detaljplan och beräknar att samråd äger rum under första kvartalet 2018.
  • Vi har förberett för flytt av fjärilsarten bastardvärmare till Drevvikens naturreservat. Flytten beräknas ske under våren 2018, till dess kommer en del arbeten pågå i området.

Vad gör vi?

I juni-september 2015 skedde ett programsamråd kring förslaget till bostadsbebyggelse. Beslut om planuppdrag fattades i mars 2016 och plan- och utredningsarbete pågår sedan dess. Området ska saneras och detaljplanen föreslår att småhus och flerbostadshus byggs på platsen. Även förskola och äldreboende ska byggas i området.

En hel del utredningar kommer att genomföras i planarbetet, till exempel dagvattenutredning, bullerutredning, riskanalys med anledning av närheten till järnvägen och naturvärdesinventering. En ytterligare väganslutning av området till Gamla Nynäsvägen kommer också att utredas.

Tidplan

Aktivitet                           

Samråd                               Första kvartalet 2018

Granskning                        Tredje kvartalet 2018

Antagande                         Fjärde kvartalet 2018

Byggnation                        2019–2021

Inflyttning                          Första inflyttning 2021

Handlingar

Linda Boxell

Miljöinspektör

Har du frågor om sanering i området? Kontakta Linda.

Telefon: 08-535 364 69

E-post: linda.boxell@huddinge.se

Uppdaterad 6 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?