Rosenhill – nyexploatering och tätare bebyggelse

I Rosenhill planerar kommunen för nya bostäder och en park med närhet till både naturen och all den service som Huddinge centrum har att erbjuda.

Vad händer nu?

  • Den 23 maj–19 juni 2023 är förslaget på ny detaljplan med tillhörande gatukostnadsutredning för Rosenhill i Fullersta kommundel ute för förnyad granskning. Då har du möjlighet att tycka till om planförslaget innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Samt tycka till om förslag till gatukostnadsuttag innan gatukostnadsutredningen antas av samhällsbyggnadsutskottet.
    Skicka dina synpunkter på planförslaget till plan@huddinge.se. Dina synpunkter som gäller förslag till gatukostnadsuttag skickar du till mex@huddinge.se. Alla handlingar hittar du längre ner på denna sida.
  • Gatukostnadsutredningen var på samråd 5 december–23 december 2022. 

Ursprungliga planområdet minskas

I november 2019 pausades arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området, eftersom utredningar visat att det finns sulfid i berget i delar av planområdet. Större mängder av sulfidhaltigt berg innebär högre kostnader för projektet vars ekonomi redan var negativ.

Den 6 maj 2020 beslöt kommunstyrelsen att detaljplanen för Rosenhill ska fortsätta men att planområdet ska minskas till att omfatta bara området kring Björnmossevägen. Provtagningar visade att förekomsten av sulfidhaltigt berg är låg i dessa delar av planområdet. Det innebär att det inte behövs någon särskild massahantering eller åtgärder för sulfidhaltigt berg. Dessutom gör Björnmossevägens närhet till Huddinge centrum att området är lämpligt att utveckla enligt detaljplaneförslaget.

Det nya minskade planområdet är markerad med streckad röd linje.
Det nya minskade planområdet är markerad med streckad röd linje.

Vad har hänt?

Det tidigare förslaget till detaljplan och gatukostnadsutredningen för Rosenhill var på samråd mellan den 23 maj och 4 juli 2017 och granskning mellan den 6 mars och 9 april 2019. I november 2019 pausades arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området, eftersom utredningar visat att det finns sulfid i berget i delar av planområdet. Det är inte farligt för människor men det finns risk för försurning lokalt om det utförs sprängningar i ett område med sulfidhaltig berg.

Vad gör vi?

Vi arbetar med en ny detaljplan för Rosenhill. Syftet med planen har varit att göra det möjligt att bygga nytt och tätare i området samt bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Vi planerar för cirka 26 fastigheter för friliggande småhus och en park. Det nya villaområdet kommer att vara omringat av natur och med närhet till centrum. 

Gatukostnader

När kommunen anlägger och förbättrar gator och andra allmänna platser vid detaljplaneläggning får du som är fastighetsägare i det berörda området betala en gatukostnad. Därför kommer vi att anpassa framtagen gatukostnadsutredningen till det nya minskade planområdet. Gatukostnader fördelas på fastighetsägarna inom planområdet. 

Läs mer om gatukostnader

Har du frågor?

Om du har frågor om bygglov:

läs mer och kontakta  miljö- och bygglovsförvaltningen.  

Om du har frågor om avstyckningar: 

läs mer och kontakta lantmäterimyndigheten

Kommunalt vatten- och avlopp, VA: Eftersom planområdet minskas blir en utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp i det gamla planområdet en fråga för Stockholm Vatten och Avfall.

Varför gör vi det?

Vi planerar för fler bostäder och en hållbar samhällsutveckling i enlighet med översiktsplanen. Rosenhill är ett attraktivt bostadsområde för de som uppskattar närheten till både naturen och den service som finns i Huddinge centrum.

Tyck till

Under granskningen den 23 maj–19 juni 2023 kan du läsa handlingarna (pappersutskrift) på kommunens servicecenter på Patron Pehrs väg 6, Huddinge. Handlingarna finns också digitalt under rubriken "Handlingar", "Förnyad granskning" nedan.

Detaljplan

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 19 juni 2023 genom att mejla plan@huddinge.se eller skicka brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange projektets namn ”Rosenhill”, diarienummer KS-2015/252 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Gatukostnad

Lämna dina synpunkter på gatukostnadsutredningen senast den 19 juni 2023 genom att mejla mex@huddinge.se eller skicka brev till:

Huddinge kommun
Mark- och exploateringssektionen
141 85 Huddinge

Ange gatukostnadsärendets namn ”Gatukostnadsutredning för Rosenhill”, diarienummer KS-2022/2622 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Efter granskningen behandlas alla inkomna synpunkter och gatukostnadsförslaget kan komma att ändras. Slutligt beslut om gatukostnadsuttag tas av samhällsbyggnadsutskottet i Huddinge kommun.

Tidsplan

Beslut om planuppdrag 15 december 2014
Samråd 23 maj–4 juli 2017
Granskning 6 mars–9 april 2019
Samråd gatukostnad 5 december–23 december 2022
Granskning II Maj-juni, 2023
Antagande i kommunfullmäktige Kvartal 4, 2023
Laga kraft, tidigast Cirka 4 veckor efter antagande om inte beslutet överklagas
Genomförande 2024–2026

 

Handlingar

Förnyad granskning

Uppdaterad 25 maj 2023

Var informationen till din hjälp?