Rosenhill – nyexploatering och tätare bebyggelse

I Rosenhill planerar kommunen för nya bostäder och en park med närhet till både naturen och all den service som Huddinge centrum har att erbjuda.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

Ursprungliga planområdet minskas

I november 2019 pausades arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området, eftersom utredningar visat att det finns sulfid i berget i delar av planområdet. Större mängder av sulfidhaltigt berg innebär högre kostnader för projektet vars ekonomi redan var negativ.

Den 6 maj beslöt kommunstyrelsen att detaljplanen för Rosenhill ska fortsätta men att planområdet ska minskas till att omfatta bara området kring Björnmossevägen. Provtagningar visade att förekomsten av sulfidhaltigt berg är låg i dessa delar av planområdet. Det innebär att det inte behövs någon särskild massahantering eller åtgärder för sulfidhaltigt berg. Dessutom gör Björnmossevägens närhet till Huddinge centrum att området är lämpligt att utveckla enligt detaljplaneförslaget.

Detaljplanearbete fortsätter med det minskade området och förväntas skickas på en förnyad granskning, ”Granskning II”, under kvartal 3, 2021.

Det nya minskade planområdet är markerad med streckad röd linje.
Det nya minskade planområdet är markerad med streckad röd linje.

Vad har hänt?

Det tidigare förslaget till detaljplan och gatukostnadsutredningen för Rosenhill var på samråd mellan den 23 maj och 4 juli 2017 och granskning mellan den 6 mars och 9 april 2019. I november 2019 pausades arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området, eftersom utredningar visat att det finns sulfid i berget i delar av planområdet. Det är inte farligt för människor men det finns risk för försurning lokalt om det utförs sprängningar i ett område med sulfidhaltig berg.

Vad gör vi?

Vi har arbetat med en ny detaljplan för Rosenhill. Syftet med planen har varit att göra det möjligt att bygga nytt och tätare i området samt bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Vi planerar nu för cirka 20 bostäder och en park. Det blir ett attraktivt villaområde omringat av natur och med närhet till centrum.

Gatukostnader

När kommunen anlägger och förbättrar gator och andra allmänna platser vid detaljplaneläggning får du som är fastighetsägare i det berörda området betala en gatukostnad. Därför kommer vi att anpassa framtagen gatukostnadsutredningen till det nya minskade planområdet. Gatukostnader fördelas på fastighetsägarna inom planområdet. Du kommer att ta del av den reviderad utredningen under rubriken "handlingar" till ”Granskning II”.

Läs mer om gatukostnader

Har du frågor?

Om du har frågor om bygglov, läs mer och kontakta  miljö- och bygglovsförvaltningen.  

Om du har frågor om avstyckningar, läs mer och kontakta lantmäterimyndigheten.

Kommunalt vatten- och avlopp, VA: Eftersom planområdet minskas blir en utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp i det gamla planområdet en fråga för Stockholm Vatten och Avfall.

Varför gör vi det?

Vi planerar för fler bostäder och en hållbar samhällsutveckling i enlighet med översiktsplanen. Rosenhill avses bli ett attraktivt bostadsområde för de som uppskattar närheten till både naturen och den service som finns i Huddinge centrum.

Tidsplan

Beslut om planuppdrag 15 december 2014
Samråd 23 maj–4 juli 2017
Granskning 6 mars–9 april 2019
Granskning II Kvartal 3, 2021
Antagande i kommunfullmäktige Kvartal 1, 2022
Laga kraft, tidigast Cirka 4 veckor efter antagande om inte beslutet överklagas
Genomförande 2022–2024

 

Handlingar

Granskning

Uppdaterad 5 juli 2021

Var informationen till din hjälp?