Rosenhill – nyexploatering och tätare bebyggelse

I Rosenhill planerar kommunen att bygga ett nytt bostadsområde med närhet till både naturen och all den service som Huddinge centrum har att erbjuda. Vi planerar för olika typer av bostäder, två parker och en förskola.

Vad händer nu?

  • Förslaget till detaljplan kommer att gå ut på en förnyad granskning preliminärt under kvartal 4, 2019. Det beror på några av de yttranden som kommit in. Utredningar och planhandlingar revideras. Under den förnyade granskningen har du möjlighet att tycka till om förslaget. En preliminär tidsplan finns längst ned på sidan.
  • Detaljplanen var ute på granskning mellan den 6 mars och 9 april 2019.
  • Gatukostnadsutredningen var ute på granskning mellan den 2 och 23 april 2019.
  • Detaljplanen för Rosenhill samt gatukostnader var på samråd mellan den 23 maj och 4 juli 2017, då fanns det möjligheten att tycka till om förslaget.

Vad gör vi?

Bildkollage från Huddinge kommuns gestaltningsprogram
Bildkollage från Huddinge kommuns gestaltningsprogram
Fotograf - Utdrag från Huddinge kommuns gestaltningsprogram

Vi arbetar med en detaljplan för Rosenhill. Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga nytt och tätare i området samt bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Vi planerar för cirka 420 bostäder, både småhus och flerbostadshus, två parker och en förskola. För att göra mossen tillgänglig för fler planeras två dammar där.

Gatukostnader

När kommunen anlägger och förbättrar gator och andra allmänna platser vid detaljplaneläggning får du som är fastighetsägare i det berörda området betala en gatukostnad. Därför har vi tagit fram en gatukostnadsutredning för att fördela kostnaden. Du kan ta del av uredningen under rubriken "handlingar" nedan.

Läs mer om gatukostnader

 

Varför gör vi det?

Illustrationskarta över Rosenhill, från gestaltningsprogrammet
Illustrationskarta över Rosenhill, från gestaltningsprogrammet
Fotograf - Planstaden AB genom WUSp Arkitekter

Vi planerar för fler bostäder och en hållbar samhällsutveckling i enlighet med översiktsplanen. Rosenhill avses bli ett attraktivt bostadsområde för de som uppskattar närheten till både naturen och den service som finns i Huddinge centrum.  Planområdet ska ha tydliga gaturum, en mångfald av bebyggelsetyper och ta tillvara på områdets natur.

Tidsplan

Beslut om planuppdrag 15 december 2014
Samråd 23 maj - 4 juli 2017
Granskning 6 mars - 9 april 2019
Förnyad granskning Kvartal 4, 2019
Antagande i kommunfullmäktige Kvartal 1, 2020
Laga kraft, tidigast Cirka 4 veckor efter antagande om inte beslutet överklagas
Genomförande Detaljprojektering start kvartal 2 2020 och byggstart kvartal 2 2021

 

Handlingar

Uppdaterad 20 juni 2019

Var informationen till din hjälp?