Rosenhill – nyexploatering och tätare bebyggelse

Kommunen vill förnya och förtäta befintlig bebyggelse samt ge möjlighet till nyexploatering med tätare bebyggelse i form av gruppbebyggda småhus och flerbostadshus i Rosenhill. Ta del av en beskrivning av projektet, tidplan och programhandlingar.

Den blå markeringen visar planområdet för Rosenhill och Skapaskolan.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen för Rosenhill samt gatukostnader var på samråd mellan den 23 maj och 4 juli 2017, då fanns möjligheten att tycka till om förslaget. Nu arbetar vi med att gå igenom och sammanställa inkomna synpunkter inför granskning.

Vad gör vi?

Syftet är att förnya och förtäta befintlig bebyggelse samt ge möjlighet till nyexploatering med tätare bebyggelse i form av gruppbebyggda småhus och flerbostadshus. Planläggningen syftar också till att ge förutsättningar för att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Sträckningen av gatan mellan Kolonivägen och Rosenhillsvägen ska utredas plus en ny- och ombyggnad av huvudgata samt det lokala gatunätet. Behovet av förskola och skola i närområdet ska tillgodoses. 

Tidplan

Beslut om planuppdrag 15 december 2014
Samråd 23 maj - 4 juli 2017
Utställning Kvartal 4 2018
Antagande i kommunfullmäktige Kvartal 1 2019
Laga kraft, tidigast Cirka 4 veckor efter antagande om inte beslutet överklagas
Genomförande Start utbyggnad gator och VA tidigast kvartal 1 2019, start utbyggnad bebyggelse tidigast kvartal 1 2020

Handlingar

Mattias Carlswärd

Mark- och exploateringssektionen

Svarar på frågor om gatukostnader.

Telefon: 08-535 313 88

E-post: mattias.carlsward@huddinge.se

Uppdaterad 29 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?