Rosenhill – nyexploatering och tätare bebyggelse

I Rosenhill planerar kommunen att bygga ett nytt bostadsområde med närhet till både naturen och all den service som Huddinge centrum har att erbjuda. Vi planerar för olika typer av bostäder, två parker och en förskola.

Vad händer nu?

Den nya detaljplanen pausas

Den 14 november 2019 tog samhällsbyggnadsavdelningens styrgrupp beslutet att arbetet med den nya detaljplanen pausas.  Orsaken är att det finns risk för sulfidhaltigt berg i området och att det kan innebära höga kostnader. Det var Länsstyrelsen som konstaterade risken när detaljplanen var ute på granskning. Frågan om sulfidhaltigt berg är ny och det finns en osäkerhet kring hur det ska hanteras. Det är inte farligt för människor men det finns risk för försurning lokalt om det utförs sprängningar i området.

Vi bedömer att provtagningar och åtgärder kommer att bli kostsamma för projektet vars ekononomi redan är negativ och att det inte är säkert att vi kan arbeta fram en godkänd plan. 

Frågan om att eventuellt avsluta projektet tas upp av politikerna under våren 2020.

Har du frågor?

Om du har frågor om bygglov, läs mer och kontakta  miljö- och bygglovsförvaltningen.  

Om du har frågor om avstyckningar, läs mer och kontakta lantmäteriet.

Frågan om kommunalt vatten- och avlopp kommer att utredas vidare. Eftersom det inte blir någon detaljplan i nuläget så blir en utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp en fråga för Stockholm Vatten och Avfall.   

Vad har hänt?

Detaljplanen och gatukostnadsutredningen för Rosenhill var på samråd mellan den 23 maj och 4 juli 2017 och granskning mellan den 6 mars och 9 april 2019. Detaljplanen skulle ut på en förnyad granskning under kvartal 4, 2019.

Vad gör vi?

Bildkollage från Huddinge kommuns gestaltningsprogram
Bildkollage från Huddinge kommuns gestaltningsprogram
Fotograf - Utdrag från Huddinge kommuns gestaltningsprogram

Vi har arbetat med en ny detaljplan för Rosenhill. Syftet med planen har varit att göra det möjligt att bygga nytt och tätare i området samt bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Vi har planerat för cirka 420 bostäder, både småhus och flerbostadshus, två parker och en förskola. För att göra mossen tillgänglig för fler planeras två dammar där.

Gatukostnader

När kommunen anlägger och förbättrar gator och andra allmänna platser vid detaljplaneläggning får du som är fastighetsägare i det berörda området betala en gatukostnad. Därför har vi tagit fram en gatukostnadsutredning för att fördela kostnaden. Du kan ta del av uredningen under rubriken "handlingar" nedan.

Läs mer om gatukostnader

 

Varför gör vi det?

Illustrationskarta över Rosenhill, från gestaltningsprogrammet
Illustrationskarta över Rosenhill, från gestaltningsprogrammet
Fotograf - Planstaden AB genom WUSp Arkitekter

Vi planerar för fler bostäder och en hållbar samhällsutveckling i enlighet med översiktsplanen. Rosenhill avses bli ett attraktivt bostadsområde för de som uppskattar närheten till både naturen och den service som finns i Huddinge centrum.  Planområdet ska ha tydliga gaturum, en mångfald av bebyggelsetyper och ta tillvara på områdets natur.

Tidsplan

Beslut om planuppdrag 15 december 2014
Samråd 23 maj - 4 juli 2017
Granskning 6 mars - 9 april 2019
Förnyad granskning  
Antagande i kommunfullmäktige  
Laga kraft, tidigast Cirka 4 veckor efter antagande om inte beslutet överklagas
Genomförande  

 

Handlingar

Uppdaterad 26 november 2019

Var informationen till din hjälp?