Utsäljeskolan – nybyggnation

Detaljplanen för Utsäljeskolan har vunnit laga kraft. Utsäljeskolan rivs och en ny skola för cirka 940 elever från förskoleklass till årskurs 9 ska byggas. Den nya skolan ska preliminärt vara inflyttningsklar 2024.

Vad händer nu?

  • Skolan håller på att byggas.

Vad gör vi?

Behovet av skolplatser i Huddinge är stort. Syftet med planläggningen av Utsäljeskolan 2 och del av Utsälje 1:101 är att möjliggöra en nybyggnation och utökning av Utsäljeskolan så att skolan kan rymma elever från förskoleklass till årskurs 9 samt anpassad grundskola (tidigare grundsärskola), idrottshall och specialsalar. I dag har Utsäljeskolan cirka 600 elever och med en utbyggnad kan skolan rymma 940 elever.

En nybyggnation och utökning av Utsäljeskolan sker förslagsvis inom befintligt område för skolan eller markområdet söder om skolan, för att kunna behålla bollplanen. Bollplanen ligger i Utsäljeparken, ett område som är utpekat som viktigt i Översiktsplanen 2030 och beskrivs i Huddinges parkprogram.

Bollplanen föreslås finnas kvar som aktivitetsyta, dock inom skolgårdsytan, och kan på så vis användas av allmänheten efter skoltid. Övrig parkyta inom planområdet föreslås som parkmark i detaljplanen. Skolområdet ansluts till befintligt gatustrukturnät med in- och utfarter från söder och öster.

Vi förbereder upphandlingen av paviljongerna, bygglov och utreder markförhållanden på Källbrinks IP.

Detta påverkar området runt Källbrink och motionsspåret.

Har du frågor om bygget av Utsäljeskolans tillfälliga lokaler på Källbrinks IP?

När den nya skolan byggs flyttar skolans verksamhet till tillfälliga lokaler (paviljonger) på Källbrinks IP. Har du frågor, kontakta Huddinge Samhällsfastigheter.

Läs om de tillfälliga skollokalerna på Källbrinks IP på Huddinge Samhällsfastigheters webbplats

Läs mer på Utsäljeskolans webbplats

Har du frågor om skolbygget?

Har du frågor om bygget av den nya Utsäljeskolan ska du kontakta Huddinge Samhällsfastigheter.

Följ bygget av nya Utsäljeskolan på Huddinge Samhällsfastigheters webbplats

Preliminär tidsplan

Samråd 23 maj–6 juli 2017
Granskning 17 januari–7 februari 2019
Antagande 10 juni 2019
Överklagan 1 juli 2019
Laga kraft 3 september 2020
Bygglovet för paviljongerna beviljat 22 december 2020
Bygglovet för Utsäljeskolan beviljat                         13 januari 2021
Överklagad Juli 2021
Överklagan avslagen 11 november 2021
Beräknad byggtid av Utsäljeskolan 2021–2024
Beräknad inflyttning 2024
Utbyggnad av gång- och cykelbana Klar 2021
Beräknad utbyggnad av övriga allmän plats 2023–2024

 

Jonas Pettersson

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Besvarar frågor om markförsäljning, gatukostnader och genomförande av planen.

Uppdaterad 26 juni 2023

Var informationen till din hjälp?